Sırların Sırrı Beş Ayet

Sırların Sırrı Beş Ayet

Sırların Sırrı 5 AyetKutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de nice sırları barındırıyor. Keşif ehli bu sırlara vakıf olmuş ve bazılarını bizlerle paylaşmış. İste bu mucize sırlardan biri de, sırların sırrı beş ayette gizli.

Şeyh Abdülvahid (k.s.)’in beyanına göre:
“Sırların sırrı beş ayet, her birinin içinde on adet kaf harfi barındırıyor. Kaf harfinin ebced değeri 1000 olduğundan, toplam 5000 adet olur. Allah-u Teala Celle Celaluhu, Hz Muhammed (SAV)’e ve kutuplara bu beş Ayeti vermiştir. Belaların definde bu beş Ayet ile hüküm edilir. Her kim bu beş Ayeti ihlas ile okursa, kutuplara verilen sırlardan mahrum kalmaz. Ben bu beş Ayetle kutba eriştim. Hac mevsiminde ise Hızır aleyhisselam ile görüştüm. Bana bu beş Ayeti okumamı tavsiye etti. Bu beş Ayeti okumam sebebiyle, menzilleri bu Ayetlerin sırrı ile buldum.”

Şeyh Yahya Sirvani (k.s.) der ki: “Sırların sırrı beş ayet ile Kutbul aktaba yetiştim. Hem okurlar hem de üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi. Bunu gördüm ve sordum.” ”Bunu niçin okursunuz, özelliği nedir”.
Dediler ki: “Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk o kişiye musahhar olur. Düşmanları kötülük yapamaz.”

Şeyh Mağrufi Kerhi (k.s.) der ki: “Kutupla buluştum. Bu beş Ayeti kerimeyi hergün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü belalar gelirdi.”

İbrahim Edhem (k.s.) der ki: “Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır.”

Şeyh Beyazidi Bistami (k.s.) der ki: “Bu beş Ayeti kerimeyi yedi gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.”

Şeyh Kirmani (k.s.) buyurdu ki: “Dünyada Gayb ricalinden, Büdela, Evtad ve Kutup’tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde taşırsa, hem zahiren hemde batinen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hemde Ricalil ğayb’la buluşur.”

İbni Mesud (r.a.) yapılan rivayete göre: “(Diyorki) Rasulullah (S.A.V.) efendimiz bu beş Ayeti hazerde, seferde ve savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı.”

Hazreti Aişe Sıddıka (r.a.)’dan yapılan rivayete göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim! Bu beş Ayet ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.”

Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) buyur ki: “Kur’an-ı Kerim 6666 Ayettir. Kelamullah tefsirini Mısır’da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle zikredilmişti. Kurani kerim içinde beş Ayet vardır. O beş Ayeti bir insan günde bir defa veya haftada bir defa veyahut ayda bir defa okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile derecelendirir. Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu beş Ayeti kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa, tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.”

Görüldüğü üzere evliyaullah sırların sırrı beş ayeti sürekli okuyarak, gayb aleminin sırlarına Allah’ın izniyle vakıf olmuşlar, çeşit hacetleri bu ayetlerin hürmetine görülmüş, derecelerine derece katılmış, sözü keskin, düşmana galip gelen bir zat olmuşlar. Bu Ayeti kerimelerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde açıklanmıştır. Hergün sabahları bir defa okumak faydalıdır. Allah hepsinin sırlarını bizlere bildirerek tasdik etsin. Amin!

Sırların Sırrı Beş Ayet Bunlardır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilel mele-i min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ yuhtâcü ilâ muîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ’.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a’mâ vel basîru emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı özel dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

“Sırların Sırrı Beş Ayet” üzerine 24 yorum

 1. Selamun Aleykum Üstadım.
  Siteniz çok hoş. Pek beğendim. Çalışma ve hizmetlerinizin devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Affınıza sığınarak mevzu bahiste ki bir meseleyi Zat-ı Ali’nize danışmak ve de sormak zorunda kaldım. 3. Ayeti Celile’yi tamamlayan mezkuru “…limen teğa ve asa.” olarak kaydeden farklı kaynaklara da denk geldim. Mana-ı Celile bakımından pek bir şey değişmiyor görünse de siz daha iyi bilirsiniz kelamın sıralaması hurufun ve havvasın tabiatına göre olduğunda çok şeyler değiştirebiliyor. Acaba “…teğa ve asa” mı yoksa “…asa ve teğa.” olarak mı isti’mal edilmelidir? Açmazı çözerseniz müteşekkir kalırım. Kalın Sağlıcakla, Allah Azimuş Şan’a emanet olun.

  1. Alakanız için teşekkür ederim. Bahsi geçen kelimelerin farklı sıralanması burada anlamı bozmuyor. Dolayısıyla da sıralamanın değiştirilmesi uygulamanın havası bakımından sorun yaratmamaktadır. Başka kaynaklar kelimelerin sıralamalarını değiştirip, farklı kullanmış olabilir. Ama genel kullanım yazdığımız gibidir. Dua ile kalın.

 2. 5. ayet…rad 16.. sondaki … -kahhar ile bitiyor…. onu düzeltseniz iyi olur …..selametle…..

  1. Rad Suresi 16. Ayet’i evet kahhar ile bitiyor ama, okuma ondan sonraki cümle okunduktan sonra tamamlanmış oluyor.

 3. Ayeti kerimelerden sonraki, İsm-i Şerifleri ayrı yazsaydınız, belki bilmeyen bir insan ayırt edemez.

 4. Rical-i Gayb Duası;
  Bismillahirrahmanirrahim
  Es selamü aleyküm ya rıcalel gayb
  Es selamü aleyküm ya ervahal mükaddeseti ya nükaba ya nüceba ya rükaba ya ebdalü ya evtadü ya efradü ta kutbü ya gavsü ya imamiyyetü ya cündellahi ya hıdru ya ilyasü selevatüllahi aleyküm eğıysuni bi gavsetin venzuruni bi nazratin ve eıynuni bi avnetin vensuruni bi nasratin verhamuni bi ra’fetin bi hakkı hakkıllahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi ma cera min ındillahi ila hayri halkıllahi muhammedibni abdillahi ve resulihi azimtü aleyküm eyyetühel ervahur ruhaniyyetü ya kutbel aktabi ve ya imamel gavsi eciybü da’veti vakdu haceti fi seadetit darayni ve kallibu kalbi ala kulubiküm ve havvalu ahvali ila ahvaliküm bi havlillahi veşfeu li ve ebdilü ahlakıy vekşifü li min esrariküm ve hassılu maksudi ve müradiy ve kkumu havaici bi hakkı rabbiküm ve bi hakkı nebiyyina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve bi hakkı alihi ve ashabihi ve bi hakkıl melaiketil mukarrabiyne ve bi hakkı cemiy’ıl enbiyai vel mürseliyne vel evliyais salihiyne amin amin amin

 5. SELAMÜN ALEYKÜM DEĞERLİ YARDIMSEVER HOCAM TEŞEKKÜR EDERİM,YALNIZ BEN BİR YERDE ÇIKAR AMAÇLI DEĞİL ZAMAN ZAMAN EVİMDE OKUMAK İÇİN YAZIM ALIYORUM HELAL EDERMİSİNİZ,,,

 6. ayetler, bakara 246, ali imran 181, nisa 77, maide 27, ra’d 16. ayettir. son cümleler esmalı duadır.

  arapça yazmakta zorlananlar için bir tavsiye, ayetleri çıktı alın. sonra bir beyaz a4 kağıdı alın. camlı bir kapılı odanın kapısını kapatın. bulunduğunuz yer karanlık olsun. camlı oda vs. içerde ışık yansın camın üstüne alta fotokopi üstüne ise yazısız a4 beyaz kağıdı koyarsanız kopya gibi rahatlıkla üstünden yazabilirsiniz. arapçada noktalar tırnaklar önemli ne görüyorsanız birebir onu yazın. veya pencerede bu işlemi yapabilirsiniz hava biraz kararmaya yakın yazabilirsiniz.

  hiç yapamıyorsanız bir cami hocasından rica edin safran mürekkebi ve kalemini alıp dolma kalem de olur.

 7. yazmak istiyorum fakat arapça yazmak kolay değil. latince olarak yazılsa olur mu veya çıktısını alsak direk olarak.

  1. Bunu yüzlerce kere söylüyorum. Hem beni yoruyorsunuz, hem de kendinizi. Biraz siteyi arastirin. Ciktilarla olmaz bu isler. Özel safran mürekkebiyle yazilmasi gerekiyor. Latince KESINLIKLE OLMAZ.

   1. Admin latince olmaz diye bisey yok bnce. Arapca bilmeyen insanlar var yazmk icin arapça ogrenipmi yazsinlar napsinlar ? Bana kalirsa latince olur. Bn denedim cok sukurki oluo. Arkadaşlar bnce latince yazabilirsiniz. Arapcasini bilsenizde yazmasi kolay değildir. Okumak zor yazmasi dha zor.

    1. Majikal harfler latin harfleri degildir. Her harfin bir titresimi ve tinisi vardir. O yüzden olmaz.

     1. merhaba sırların sırrı beş ayet duasını herhangi bir gün yazdırıp cuma günü içsem olurmu şifa için yanlışlıkla çarşamba yazdırdım cuma içerim diye düşündüm ama yazılmasıda cuma mı olcak yanıtlarsanız sevinirim sağlıcakla kalın

    2. bu tarz yorumları yapanların özrü kabahatinden beter üzgünüm. inandığınız dinin harflerini okuyamamak, üstüne gördüğünü yazamamak büyük ayıpken “zor, ne uğraşcam, böyle de olur” diye savunmak nedir anlamış değilim. dua edersiniz Allah kabul eder. ama marifetmiş gibi arapça okuyamıyorum ne uğraşıcam öğrenmeye diyip her dili ingilizcesini öğrenip saatlerce dizi seyretmeyi zor bulmayıp Allahın harflerini öğrenmeyi zor bulmak iki yüzlülüktür. Yarın huzuruna çıktığınızda ne yüzle hesap vereceksiniz? latin harlerle arapça harfler aynı değildir. yazıp üstünde taşınmaz latince bir manası yok. her harfin görevlisi tecellisi var. sıradan boş şekiller değil onlar ayet yazıldığında. tiki tiki yazmayı öğrenmişsiniz maşallah türkçeyi düzgün yazamayan arapçasını yazmak tabi zor gelir. “oluo nedir” Allah aşkına.

  1. Safran mürekkebiyle. Gül suyu, misk ve safran ile bir karisim hazirlayabilirsiniz. Suyla silmek demek, suyun icinde bekletince yazilar suya cikacaktir.

  2. Sema zafreran misk gülsuyu karisik murekkeb var onunla yazican. Oda hac malzemeleri satan yerlerde bulunuo. Fiyati 15 tl ufak bi sise rengi kirmizi. Mavisi vardir diyende var bnm ki kirmizi.

 8. Bu ayetler hangi surelerin kacinci ayetleri. ? Lutfen yazarmisin hocam. Arabcasindan okumak isteyenler icin.
  Selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: