Sıkıntı Anlarında Okunacak Tesirli Dua

Sıkıntı Anlarında Okunacak Tesirli Dua

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun MucizeDua okuyucuları. Allah-u Teala buyuruyor ki: “Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.” (Beled Suresi, 3. ve 4. Ayetler)
Bu hayat, bu dünya yaşamı çok meşakkatli bir süreç. Kendinizi çıkmazda hissettiğiniz, sıkıntılı, dar zamanlarınızda tüm acizliğinizle yapmanız gereken bir dua paylaşıyorum. Bu dua içten okunması, ağlayarak ve sızlayarak okunması lazımdır.
Yüce Allah’ın izzet ve azametinin hakkı, nebilerin ismeti ve velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehitlerin kanı hakkı için de yalvarılacaktır. Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan’ın ve bütün ecdadı hakkı için, yapılan duanın kabulü istenecektir.
İhlas ile bu dua edilirse ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah vaad etmiştir ve vaadinden dönmez. Çünkü azametine yakışmaz.

Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fil cenneti ve âfiyeten fiddünya ve’l-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimin. İlâhi bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimma ene fihi, birahmetike, ya Erhamerrâhimine.

Anlamı:
İlahi, sıfatlarının özü ve celal sıfatının azameti ile duamı kabul buyur.
İsminin yüceliği, nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nurunun hasebi ile, şehidlerin kanları hakkı için duamı kabul buyur.
İlmimi fazlalaştır, Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, cehennemden kurtuluşumu ve cennete girişimi, dünya ve ahirette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, evlatları hakkı için beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.
Sıkıntı Anlarında Okunacak Tesirli Dua

Sitemizde yayımladığımız diğer sıkıntı dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

İsm-i A’zam Duası

İsm-i A’zam Duası

İsmi Azam DuasıBu duaya İsm-i A’zam Duası denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakk’a sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir.
Bunun için dertleri, sıkıntıları olan kardeşlerimin bu duaya devam etmeleri yerinde olacaktır. Mümkünse, bu dua abdestle okunmalı ve ihlasla buna devam edilmelidir.
Hiç şüphe yoktur ki, insan duayı can-ı gönülden okumaya devam ederse, vücudunun içi dışı nurlanacağı gibi, bilhassa gözleriyle baktığı etrafı nur kesilecektir. Her gördüğü şey nur olacaktır. Gönlün ve kalbin nurlanması bu dua ile mümkündür.

Okunacak İsm-i A’zam Duası:

Bismillâhirrahmanirrahim:
Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr,
Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr,
Lâ ilâhe illâllâhül Muttalius Settâr,
Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyle vennehâr,
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü hâmidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirün.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü Muhammedür Rasûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salavatullâhi alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Eşhedü enneke Rabben hâliken, Allâhumm’ağfirlî yâ Allâhu, yâ Allâhu, yâ Allâhu bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Anlamı:

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.
Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halkeden O’dur.
Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şerîki yoktur, tektir ve birdir.
Biz O’na hamdü senâ ederiz.
Allah ‘tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibâdet ederiz.
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı yoktur.
Tek bir ilâhtır. Bizler O’na şükrederiz.
Allah’dan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyûm O’dur.
Allah’ın rahmeti mahlükatının en hayırlısı olan Muhammedin âl ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun.
Şehâdet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Hâlikimizsin.
Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Arapçası:

ismi azam

Sitemizde yayımladığımız diğer hacet dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız nice tesirli ve sırlı dua videolarını kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza ücretsiz abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Teşekkürler.

Gökleri Titreten Dua

Gökleri Titreten Dua

Gökleri Titreten DuaAshaptan Enes bin Malik anlatıyor:
Hz. Peygamber’in ashabı içinde Ebu Malek diye birisi vardı. Bu zat, Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı.
Kendisi Allah-u Teala’ya tevekkül ederek bir kafileye katılmaz, yalnız başına gidip gelirdi. Bir defasında Şam’dan Medine’ye doğru gelirken önüne at üzerinde bir soyguncu çıktı.
“Dur dur!” diye bağırdı.
Tüccar durdu ve soyguncuya:
“İşte malım, al senin olsun, beni bırak” dedi.
Soyguncu:
“Ben mal istemiyorum, seni öldürmek istiyorum” dedi.
Tüccar:
“Beni öldürüp eline ne geçecek? İşte malım, senin işine yarar, al ve beni bırak!” dedi. Soyguncu aynı sözleri tekrar ederek, onu öldüreceğini söyledi.
Tüccar:
“Öyleyse bana biraz müsaade et de bir abdest alıp namaz kılayım, Yüce Allah’ıma dua edeyim” dedi.
Soyguncu namaz kılmasına ve dua etmesine müsaade etti. Ebu Malek, abdest aldı ve sonra namaz kıldı; namazdan sonra ellerini açarak şöyle dua etti:

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni.”

Anlamı:

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Bu duayı üç kere tekrarladı.
Duasını bitirir bitirmez boz renkli, yeşil elbiseli bir atlı belirdi. Elinde nurdan bir mızrak vardı. Soyguncu kendisine yaklaşınca atlı ona hücum edip mızrağı öyle bir vurdu ki, soyguncu atından yuvarlandı.
Atlı, tüccara dönerek:
“Kalk ve öldür onu” dedi.
Tüccar:
“Sen kimsin? Ben bu zamana kadar hiç kimseyi öldürmedim. Onu öldüremem” dedi.
O vakit atlı gidip soyguncuyu öldürdü, sonra tüccarın yanına geldi ve ona şöyle dedi:
“Ben üçüncü kat gökte bulunan bir meleğim. Sen ilk dua ettiğin zaman göğün kapıları gıcırdayarak titredi ve ‘Yeni bir olay oluyor’ dedik. Sen ikinci kez dua edince, göğün kapıları açıldı. Sonra üçüncü kez dua edince Cebrail gelerek:
‘Şu anda darda kalmış kula kim yardım eder?'” dedi.
Ben Yüce Allah’tan o soyguncuyu öldürme işini bana vermesini istedim, izin verildi ve sana yardıma geldim.
Ey Allah’ın kulu, şunu bil: “Kim başına gelen her türlü sıkıntı ve musibette senin yaptığın dua ile dua ederse, Allah-u Teala onun sıkıntısını giderir, kendisine yardım eder!”
Ebu Malek sağ salim Medine’ye döndü, Hz. Peygamber’in huzuruna geldi, başından geçenleri ve yaptığı duayı anlattı. Hy. Peygamber ona:
“Allah-u Teala sana kendi ismiyle dua edilince kabul ettiği, bir şey istenilirse verdiği güzel isimlerini öğretmiş” buyurdu…

Sitemizde yayımladığımız diğer sıkıntılardan kurtulma dualarını tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı ve faydalı duaları kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Size Bir Sır Vereyim 3

Size Bir Sır Vereyim 3

Yemek için her masa kurduğunuzda bir tabak da boş bırakın, hatta çay servisi yaparken boş bir bardak her vakit bulundurun. Soranlara Peygamber Efendimiz (SAV)’i misafir çağırdım, o yüzden bir tabak, bir bardak fazla koydum dersiniz.
Bunun sırrını, hikmetini zamanla anlarsınız.
Size Bir Sır Vereyim 3

Allah-u Teala’nın En Sevdiği Dört Kelime

Allah-u Teala’nın En Sevdiği Dört Kelime

Allah-u Teala'nın En Sevdiği Dört Kelime
Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunmasını gereken bir duayı hatırlatayım. Bu dua, Allah-u Teala’nın En Sevdiği Dört Kelime içeriyor. Her bir kelimesi için cennette bir ağaç dikilir ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır.
Sabah namazının sünnetinden sonra okuyamayan kardeşlerimiz, gün içerisinde okuyarak bunu telafi edebilirler.

Okunacak Dua

Subhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber (100 Kere)

Arapçası

Allah-u Teala'nın En Sevdiği Dört Kelime

Sitemizde yayımladığımız tüm faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız faziletli, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Borçlardan Kurtulmak İçin

Borçlardan Kurtulmak İçin

Borçlardan Kurtulma Duası
Değerli Dostlarım! Çok borcunuz varsa ve bu borcu ödeme imkanınız yoksa, Bu Borçlardan Kurtulmak İçin gecenin 2/3 lük kısmında kalkın ve abdest alın. Abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç (3) kere Yâsîn Sûresi’ni okuyun ve okuma bittikten sonra yerinizden kalkmadan el açıp borçlarınızdan kurtulmak için yüce Allah’a dua edin. Kim buna yedi gece devam ederse, Allah-u Teala o kimseyi kul borcundan kurtarır. Bu uygulamanın başka dualar ve zikirler ile birlikte uygulanmasında bir sakınca yoktur.

Sitemizdeki dualar çok kişi tarafından tecrübe edilmiştir. Duanın kabulü için tevekkül ve tefekkür şarttır. Hz. Allah’ın haramlarından sakındıktan ve islamın şartlarını yerine getirdikten sonra geriye sadece Allah’ın takdiri kalıyor.
Şems-i Tebrizi demiş ki;
“İşin Allah’a kalmışsa olmuş bil!”

Sitemizde yayımladığımız diğer etkili para dualarından faydalanmak isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız etkili para duaları ve diğer sırlı video paylaşımlarını kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.

Borçlardan Kurtulmak İçin

En Bereketli Tesbih

En Bereketli Tesbih

En Bereketli TespihMerhabalar Gönül Dostlarım!
Yüce Allah, ALA Suresi 1. Ayet-i Kerimesinde meanen buyuruyor ki;
Yüce Rabbinin adını tesbih et.
Bu Ayet-i Kerime’ye istinaden sizlere öyle bir tesbih öğreteceğim ki, bunu okuyana rızıklara boyun eğerek gelir ve her okumada bir Melek yaratılır. Bu Melek kıyamete kadar sizin için tesbih eder. Tüm sevapları size yazılır. Öyle bir faydalı rızık duasıdır ki, çok az kişi bunun farkındadır. Bu tesbihin çok önemli bir zamanı var. O zamana riayet edilirse, göklerdeki rızık kapıları ardına kadar sizler için açılır ve rızıklar boyunlarını eğerek size gelirler.
MucizeDua farkıyla sizlerle paylaşıyoruz. Allah kabul etsin. Dualarınızda bizi de unutmayın.

İmsak İle Sabah Namazı Arası Okunacak Tesbih:

Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim, estağfirullah ve etübü ileyh (100 Kere)

Güneş Batmadan Evvel Okunacak Tesbih:

Sübhanallahi ve bihamdihi (100 Kere)

Sitemizde siz değerli okuyucularımız için yayımladığımız diğer faziletli rızık dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız diğer faziletli dua ve sırlı video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.

Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

İmam-ı Ğazali (Rahimehullah) bu salatı, Kutb-u Ayderus (Rahimehullah) dan nakletmiştir. Bazı meşayıh bu salatın, Abdülkadir-i Geylani (Kuddise Sirruhu) ya ait olduğunu söylemişlerdir.

Bu salatı okuyanın kalbi şeytanın vesveselerinden korunur. Her kim yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuyup bu sığayla Rasulüllah (SAV) e salat ederse rüyasında Rasulüllah (SAV) i görür.

Okunacak Esrarlı Salevat:
Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun

Huccetü'l-İslam İmam-ı Ğazali'nin Sığası

Size Bir Sır Vereyim 2

Size Bir Sır Vereyim 2

Size bir sır vereyim. Cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra kıbleye yönelerek güneş batıncaya kadar Ya Allah Ya Rahman diye zikredin. Bunu her Cuma yapmaya özen gösterin.

Sitemizde paylaştığımız diğer havas uygulamalarını incelemek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı zikir ve dualardan faydalanmak için lütfen kanalımıza BURADAN abone olmayı unutmayın.

Size Bir Sır Vereyim 2

Çok Kuvvetli Rızık Uygulaması

Çok Kuvvetli Rızık Uygulaması

Çok Kuvvetli Rızık UygulamasıŞüphesiz ki, rızkı veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. Sizlere 4 hafta sürecek bir uygulama öğreteceğim. Biiznillah çok kısa zamanda ummadığınız yerden rızklar hanenize yağacaktır. Aşağıda vereceğim terkibi, adedi muhafaza ederek 4 hafta boyunca okumanızdır. Yorumlarda sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Tekrar yineliyorum. Bu uygulamada her hafta farklı ayet okunacak. Ayetler 7 gün boyunca okunacak. Toplamda 28 gün okuma yapmış olacaksınız.

Okunacak Ayetler

1. Hafta Okunacak Dua:
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehu min nefed
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

2. Hafta Okunacak Dua:
Ve men yettekıllâhe yec’al lehu mahrecâ, Ve yerzukhu min haysu lâ yehtesib
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

3. Hafta Okunacak Dua:
Ve zallelnâ aleykümül ğamâme ve enzelnâ aleykümül menne ves selvâ
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

4. Hafta Okunacak Dua:
Ve men yettekıllâhe yec’al lehu min emrihî yusrâ
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

Sitemizde paylaştığımız diğer rızık dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaştığımız çok etkili rızık duaları ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: