Fatihatül Fukara

Fatihatül Fukara

Fatihatül FukaraDeğerli MucizeDua Müdavimleri! Sizlere bıçak gibi keskin bir dua paylaşıyoruz. En çok tavsiye ettiğimiz ve en çok sonuç alınan bir uygulamadır. Bu duanın gücü 7 kat Arşın Meleklerinden almaktadır. Fatihatül Fukara, içinde 7 kat arşın ve meleklerinin ismi geçen çok kuvvetli bir duadır. 7 Arş vardır ve yine 7 arşın mükellef melekleri vardır. Bunların isimleri Ebced, Hevzah, Taykel, Mensa, Faskar, Şetsah ve Zadzağ Arşlarıdır.

Hazreti Ali (r.a.), Fatihatül Fukara’yı günde bir defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır, demiş.

Muhyiddin İbnül Arabi (k.s.) şöyle buyurmuştur: Fatihatül Fukara’yı her gün yedi defa okuyan kimse, dünyevi ve uhrevi maksatlarına ulaşıp, zafer yolunu elde eder. Allah-u Teala’nın feyz ve lütfuyla bu esrara vakıf olur. Halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder. Melekut aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberut alemiyle irtibat sağlar. Sufli alemden kopup, beka alemiyle tam bir bağlantı kurar.

Şerif Buhari Hazretleri der ki; Fatihatül Fukara’yı her gün 7 defa okuyan kimse, dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar.

Hiç şüphesiz, okuyan kimselerin bu farkı hemen yaşayabileceği bir duadır bu. Lakin tek yapmanız gereken şartlarına uygun davranmak. Haram için kesinlikle okunulmamalıdır.

Uygulanışı

Kimselerin olmadığı bir yerde, beden ve elbiseniz temiz olmak şartıyla güzelce bir abdest alınız. Daha sonra 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyara hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (a.s.v)’e, tüm peygamberlere, Ashabı Bedir Ehli’ne, Ehli Beyt’e, Sahabelere, Muhyiddin İbnül Arabi (k.s) ve bil cümle evliyaullahların ruhlarına hediye ediniz.
70 defa istiğfar (Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh’) ve 70 defa salavat okuyunuz.

Daha sonra aşağıdaki Fatihatül Fukara Duası’nı nın 70 defa okuyup, hacetiniz her ne ise Allah Teala’dan isteyiniz. Şüphesizki Allah-u Teala okuyanın hacetini o gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok kalb ve esrar kapıları açılır. Yüce Mevla lütfu keremiyle okuyanı zengin eder.

Fatihatül Fukara Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.

Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.

Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.

İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa’.

İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.

Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ.

Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a’yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta’tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn

Fatihatül Fukara Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için. Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced.

Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad. Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah.

Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel.

İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Mensa’.

İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş. İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar.

Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea. Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Şetsah.

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.

Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR’ı bana musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisin.

Fatihatül Fukara Arapçası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ اَجِبْ يَارُوقْيَائِيلْ سَمِيعًا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ مُذْهِبْ بِحَقِّ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِحَقِّ الْحَىِّ الْقَيُّومِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ اَبْـجَدْ

اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَارَؤُفُ يَاعَطُوفُ اَجِبْ يَاجَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمْ سَمِيعًا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ اَبْيَضْ بِحَقِّ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ الرَّؤُفِ الْعَطُوفِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ هَوْزَحْ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَاْلاَبْصَارِ اَجِبْ يَاسَمْسَمَائِيلْ سَمِيعًا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ اَحْمَرْ وَبِحـَقِّ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَبِحَقِّ مُقَلِّبَ
الْقُلُوبِ وَاْلاَبْصَارِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ طَيْكَلْ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَِّاكَ نَسْتَعِينُ يَاسَرِيعُ يَاقَرِيبُ اَجِبْ يَامِيكَائِيلْ سَمِيعَا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ بُرْقَانْ َبِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَِّاكَ نَسْتَعِينُ وَبِحَقِّ السَّرِيعِ الْقَرِيبِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ مَنْسَعْ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ يَاقَادِرِ يَامُقْتَدِرِ اَجِبْ يَاصَرْفَيَائِيلْ سَمِيعا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ شَمْهُورَشْ وَبِحَقِّ اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ وَبِحَقِّ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ فَصْقَرْ

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يَاعَلِيمُ يَاحَكِيمُ اَجِبْ يَاعَنْيَائِيلْ سَمِيعًا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ زَوْبَعَةُ وَبِحَقِّ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَبِحَقِّ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ شَتْثَخْ

غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِينَ يَاقَاهِرُ يَاعَزِيزُ اَجِبْ يَاكَسْفَيَائِيلْ سَمِيعًا مُطِيعًا اَنْتَ وَخُدَّامَكَ مَيْمُونْ وَبِحَقِّ غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّينَ وَبِحَقِّ الْقَاهِرِ الْعَزِيزِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ ذَضْظَغْ

اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَامَلاَئِكَةِ الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْعُلْوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ وَيَاخُدَّامَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَجِيبُونِى وَاُمِدُّونِى وَاَعْيِنُونِى فِى جَمِيعِ اُمُورِى اَلْوَاحًا اَلْوَاحًا اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ بِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ اْلاَسْرَارِ وَالْبَرَكَاتِ فِيهَا بِحَقِّ مَا تَعْتَقِدُونَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالْبُرْهَانِ وَبِحُرْمِةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَللَّهُمَّ سَخِّرْلِى عَبْدِكَ الْرَفْرَفِ اْلاُحَـيْضَرْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرْ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“Fatihatül Fukara” üzerine 137 yorum

 1. Covit 19 için gitmesine bitmesine dilicem. Allahım kabul ederse insanlık için dilicem. Ne sıkıntı kalır ne musibet diye düşünüyorum hayra geçer demi hocam

 2. Kardeş bu duayı okurken buyu varsa etkisi bozulsun diye okursan güzel ama buyu yapana dönsün diye niyet edersen bu duayı şer bir niyet için kullanmış olursun, çünkü buyu yapan kişinin şer niyetinin aynısını sen de istiyorsun anlamı çıkar. Bu caiz değildir. Bu nedenle korkutuyor olabilirler.

  1. Okuyabilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki diğer şifa salavat ve dualarını da okuyabilirsiniz.

   1. Allahın selamı ve bereketi üzerinize olsun ben bu duayı 2. Okudugumda sağ tarafıma görmedigim varlık geldi kortum yarıda bıraktım yemin ederim ki deli degilim ve uydurmuyorum kalbim çıkacak gibi atıyordu

 3. Hocam ailem beni sevdiğime vermek istemiyor ben bu duayı ailemin gönlünün olması için okuyup yattım fakat gece okuduğum için 70 tane okuyamadım 13 kere okuyabildim ve rüyamda sevdiğimin annesini kendi annemi gördüm onun annesi bizim evin kapının önünde annemle konuşuyorlardı bu duanın rüyaya bir etkisi olur mu

  1. Duaların rüyalara olan etkisi fazlasıyla bilinmektedir. Rahmani ve şeytani rüyalar vardır. Bu rüyaların devamına göre bunları belirleyebilirsiniz. Mümkün olan en kısa zamanda rakamı 70 e tamamlamaya gayret gösteriniz.

 4. Hocam hayırlı kandiller hacet için 70 defa diyor ya hani 1 kerede mi okumak gerekiyor yoksa günde 7 defa okuyup 70 e tamamlasak olurmu.

  1. Eğer okuyabilirseniz tek seferde, şayet mümkün değilse bölerek en kısa sürede okuyabilirsiniz.

 5. Peki hocam birde ben bunu okuduğum zaman vücudumun diğer yerlerinde elektiriklenme gibi sızi oluyor özellikle alnımin ortasında şiddetli sızı oluyor bu durum nedir 3. Göz veya kalp gözünün açılmasınamı etki ediyor acaba

 6. Yok hocam ben korkmak açısından demedim ama zamanla görme veya konuşma şeklinde gibi uyanıklık halinde iletişim kurulabilirmi onu merak ediyorum

 7. Selamın aleyküm hocam birşey soracağım ben başkaları gibi bunda davet varmı diye sormayacağım bu bir dua fakat anlamına baktığımda cebrail mikail vs diğer melekler aracılığiyla alemi ulvi ve süflinin bize itaat edip bağlanması isteniyor hocam biz bu duayı çok uzun süre okuduk diyelim zamanla duanın etkisi artacağı için bu duadaki ruhaniler bize görünüp normal bi hadim gibi işlev görebilirlermi acaba çünkü ben anlamına baktıgimda ulvi ve sufli ruhların itaatiyle beraber musahhar olması istendigine gore bu dediklerimin zamanla olması lazim diye düşünüyorum hadi itaat etmeleri en azından bizi sevmeleri bize zarara vermeleri diye desekde bize musahhar olmaları açıkça hadim hüddam gibi bize gözüküp onlar gibi bizimle açıkca iletişime geçmeleri değilmidir

  1. Yıllardır bunu okuyan kardeşlerimiz var. Görünen bir şey olmuyor. Merak etmeyin. Bu görünme olayları o kadar kolay değil.

   1. görülme kişinin durumuna göre oluyor diyelim. ama belirtileri muhakkak hissediliyor.

 8. Günde 70 defa mı okunacak yoksa her birinde yetmiş okuyarak yedi defa mı okuyacagız acaba

 9. Hocam bu duayı günde belli bir sayi deilde her aklımıza geldiğinde Allah C.C rızası için okuyabilirmiyiz örneğin ben 3 İhlas 1 Fatiha okuyup sevabını bağısliyorum ve 7 istiğfar 7 salavat okuyup Allah Rızası için okuyorum yanlismi yapıyorum acaba sayi yok aklıma her geldiğinde okuyorum ve dün başladım ve dünden beri çok korkutulmaya çalıştım birakmalimiyim..ve bazende üzerime yapilan büyü sihir varsa bozulup yapana dönsün die okuyup üstüme ufluyorum olurmu.

 10. Selamın aleykumHocam ben bu duayı okudum Aynı gece esim ruyada gormus
  Ruyasında benim insanların sorunlarını cozdugumu ve birkac insanın kapıda beni bekledığını gormus sonra bunun kendine gectıgını gormus ve deneme için ona ozurlu ikizler getirildiğini bu kişiler esinle konusmayıp sadece gulumswmişler ve ondan sonra yuz lerce kişi esimi ziyarete gelmiş esim beni sabah ezanı kaldırdı bunu okuduğumda haberı yoktu devam edeyim mi bide bu neye işarettir?

 11. Ben bu fatihul fukarayı okuyorum günde bi defa ama ne bahsedilen olumsuz etkilerden,nede olumlu etkilerinden göremedim bir şeyi yanlış yapmış olabilirmiyim

 12. İyi günler hocam. Bu duayı günde yedi kere okumak istersek başlangıçta istiğfar ve salavat getirecek miyiz? Ayrıca sabah namazından sonra yetmiş iki kere celcelet demenin fazileti ile ilgili ipucu verebilir misiniz? Allah işinizi rast getirsin inşallah!

  1. Salavatlarla birlikte de okunabilir. Celcelet zikri ile ilgili gereken açıklamaları zaten başka konuda yeterince yaptık.

 13. Hocam size bir sorum olacak. Ben çok önemli bir hacetim için bu duaya başladım 7 kez okudum fakat daha 3. De kapı gıcırdamaya başlamıştı bundan aylar önce yine başlamıştım banyodayken poşet kendi kendine oynadı.Ben de okumayı bırakmıştım o Zaman’lar. Şimdi sorum şu belli ki sufli varlıklar okumayı bırakmam için korkutmaya çalışıyor ben yine de azimle okumayı bırakmadan devam etmeli miyim?

  1. Benim sağım bir varlık geldi 2. Okuyuşumda bıraktım ilk okudugumda amin dedim dilegim kabul oldu hemen telefon geldi bu duada bir iş var aklım yeteneksiz kalıyor bu durum da

 14. Hocam ben 7 defa okuyorum türkçe duasını 7kere okuduktan sonra anlaminida okuyorum dileğini duami yapıyorum yanlismi oluyor

 15. Hocam kusura bakmayın çok soru soruyorum ama bir dileğimiz için hacetimiz için de 7 defa olanı okusak oluyor mu?oruç olduğum için 70 defa olanı okurken başım çok ağrıyor birde ev kalabalık tek kalamıyorum o yüzden cevaplarsanız çok sevinirim hocam Allah razi olsun

 16. Haklisiniz hocam kaderimde varsa zaten öyle yada böyle olur ama ben yinede okucam eğer kaderimde o kişi varsa en azından ailem razi olarak hayırlı bi evliliğim olur Rabbimden ümit kesilmez herşey icin tesekkur ederim Allah razi olsun sizden

 17. Hocam selamun aleykum benim size 2 sorum olacak
  1.bir dilek için okumak istesek 70 tane olanı mi okumalıyız
  2.ben bu duayı ailem sevdiğim çocuğu kabul etsin diye okumak istiyorum haram bi hacet midir?bunun için okuyabilir miyim
  bu yardımlarınız için çok tesekkur ederim Allah razi olsun

  1. Önce bir aciklama getireyim. Mutlak kader vardir hic degismez. Bunlardan biri de evleneceginiz kisi. Yani kaderiniz degilse bunlar fayda etmez. Bastan söyleyeyim. Haram demek icin iliskinin mahiyeti önemli. Mesela su cocuk olsun diye degil, hayirli biriyle evlenmek istiyorum diye edilmesi daha makbuldür.
   1 dilek icin 70 kere

   1. Teşekkür ederim hocam Rabbim gönlümdekini hakkımda hayırliysa babamın içine sıcaklık ver diye niyet edip okusam olur mu peki?Duayı görünce çok umutlandım okumak istemiştim bayramdan sonra haber gönderecekler ama babamın tepkisinden çok korkuyorum o yüzden okumak istedim.

    1. Her türlü sekilde okuyabilirsiniz ama degismeyecek kadaerinizde kiminle evleneceginiz zaten belli.

 18. Hocam merhaba.ben bu duaya başladım.2 kademeye geldim ama dün bir kaza geçirdiğimiz için aynı gün 1000 e tamamlayamadim.bugün kalanını okusam ve tekrar bugünkü 1000 adeti okusam olurmu?yoksa tekrar en bastanmi hepsine başlamam gerekiyor

 19. HocamBir hamlede70 kere okuyip diger dualara gecicem bunu bıraknca basıma bela alırmiyım

   1. size özelden yazdım dönüş yapmadınız…
    lütfen bana acil dönüş yaparmısınız…

 20. Selamın aleyküm Hocam ben bana kötülük yapan bütün hayatımı mahfeden insanlar için okucam bana çektirdiklerinin daha beterini çeksinler diye acaba harama giriyor mu kabul olur mu?? Teşekkürler.

 21. Hocam her gün okurkende mi yalnız olmamız gerekiyor ? Günlük yedişer defa okunacak olanı

   1. Sır enallah sır tecellullah malik ala malik tecelli vucüdullah lünfeyekun bu dua ile bilgi alabilirmiyim hocam

 22. Darda kalan yüreğine ateş düşmüş arkadaşlar.O site bu site gezmeyin.Hocamızın yayınladığı duaları okuyun gücünüz yettiği kadar hepsini okuyun.Rabbim bana acıdı.Çok yaralı bir yüreğim vardı.Rabbimden bir istedim.Rabbim bana daha fazlasını verdi.Elhamdülillah.Olmadı.Demeyin zamanı var deyin okumayı bırakmayın. Çok mutluyum.Inşallah Rabbim sizleride gözyaşlarını mutluluk tan akı tır.

  1. semra hanim Allah sizi cok daha iyi etsin inşallah, merakım okuma konunuz maddi miydi manevi miydi acaba

  2. insallahhhhhh…..bende o kadar zor durumdayım ki gozyaslarım hıç durmuyor sabahım akşamım ıbadetle ve duayla geciyor bıkmıyorum elbette ama yasadıklarım benı cok ama cok yordu selamete ericem allahın ıznıyle dualarla bilıyorum ama yüreğim öyle bir paramparca kiii anlatamam allahım herkesın yardımcısı olsun bende bugun obu duayı okumaya başladım heyecanla bekliyorum ve sonuclarını buraya yazmak istiyorum

   1. Yaptigimiz en büyük yanlis Allah-u Teala’yi sadece zor durumlarda anmak. Dualara en zor zamanlarda sarilmak. Halbuki her zaman onu anmali, her an dua ile ic ice olmaliyiz.

    1. Yazımdan boyle bır snuç çıkarmanız beni hiç tanımadıgınız ıcın cok normal ama ben sadece zor drumlarda anmıyorum rabbımı zor gunlerimde dahada yogunlaşıyorum sadece doğru anlaşılmak ısterim.Mesela hergun mutlaka okudugum esmalarım ve dualarım mutlaka vardır ve bu konuda arkadaslarımada ornek bırıyımdır.

 23. Benden kaynaklı bi sorun yüzünden dün yazdığım yorum gitmedi veya silindi galiba tekrar yazayım. Hergün 7 kere okuyacaksak abdest almamız gerekir mi her okumadan önce?

 24. sitede paylaşın demedim özel olarak sual ettim lakin cevap alamadım ancak yorumm kısmından ceavp verdiniz

 25. s.a hocam 2 kezz soru oldu mesaj çektim mail adresimide bıraktım lain dönüş yapmadınız rica etsem bi 5 10 dakkanızı ayrabilirmisiniz

  1. Sitede duayı paylaşmıyoruz dediysek paylaşmıyoruzdur. Mail ile istemeniz boşuna vakit kaybıdır. Kesinlikle paylaşmıyoruz.

 26. Bir şey soracam bu duayla ilgili değil de hani gizli bi salevat varya paylaymıssınız faziletleri çok gizli o salevat cok buyuk bir salevatmı veya lütfen bunun altına faziletlerini yazarmısınız neden cok gizli acaba cok buyuk bir salevadmı anlamadım anlamınıda yazarsanız cok sevinirim

 27. Anlafigin kadarıyla bir meleği yardimimiza çağırıyoruz peki o bizden rahatsız olur mu ? Kapalı bir bayan değilim dini görevleri mi tam olarak yerine getiremiyorum ya da onu rahatsız edecek bişey olursa vs bu dua hakkında daha aydınlatıcı bilgi verirmisiniz

 28. Bu dua herhangi bir dilek için mi okunur misal atanmak istiyorum onun için okusam bunun sonrasında dileğim gerçekleşse daha doğru melek ya da melekler ömür boyu bnmle mi olacaklar

 29. Hocam bunun gibi hacet duaları müslüman cin için okunabilirmi yani bize yardım etmesi ve ona sorular sorabilmemiz için falan?

 30. internete teasüfen buldyum farklı olan fatihül fukara duası doğru mu değil mi diye
  asla doğrudur diye iadaa etmiyorum..bilgili olan kişiden öğrenmek amacındayım dua ise
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.
  Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
  Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.
  İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa’. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
  Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
  Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ.
  Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a’yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta’tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için. Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced.
  Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad. Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah.
  Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel.
  İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Mensa’.
  İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş. İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar.
  Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea. Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Şetsah.
  Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.
  Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR’ı bana musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisin.

  1. Hangi soruyu sordunuz. Kimse yorum filan silmedi. Bazen yorumlar istemeyen yorum olarak otomatik isaretleniyor. Tekrar sorabilir misiniz?

 31. hocam arapca okumayi biliyorum ben . ama arapca okurken harflere cok dikkat ettigim icin amacima konsantre olamiyorum. bu sebeple arapca okunusunu okusam olur mu ?

   1. Hocam duaların Latince’sini okuyorum. (Arapça bilmediğim için). Bir de duanın Türkçe anlamını neden okumayacağız. Anlamını bilerek okusak daha yararlı olmaz mı?

 32. Fatiha sifadir her derde,sizin yayimladiginiz dualara gercekten guveniyorum.Tehlikeli anlami bilinmeyen dualari paylasmiyorsunuz sagolun,Fatihatül Fukara okumaya cekindigim tek yonu isiterek ve itaat ederek cevap ver kelimesi mesela Cebrail A.s 4 buyuk melekten biri,birde Errefrefil UHAYDAR’ı emrime ver demek beni uzuyor,onlari gorevlerinden alikoymuyormuyuz?cok uzuluyorlarmis diye okumustum bir cok yerde.Inanin ukalalik etmek icin degil fikrinizi almak icin soruyorum gercekten fikirlerinize ve ilminize guveniyorum.

  1. Arapcada gramer olarak emir kipleri vardir. Allah-u Teala’dan dahi isterken, Allah’im bana bunu verir misin demiyoruz. Allah’im bana bu ver diyoruz. Yani emir kipi Arapcadan kaynaklanan bir ceviri durumu. Ayrica bu görevlendirme basta Celcelutiyye gibi cok büyük sirli dualarda karsimiza cikmakta. Melekler bizim gibi degiller. Ayni anda bir cok isi yapabilirler. O yüzden üzülme gibi durumlari safsatadan öte degildir. Isterseniz meleklere de salevat getirebilirsiniz ve okumadan önce fatiha okuyup, sevabini meleklere gönderebilirsiniz. Bu duayi okuyanlarin cok büyük bir cogunlugu farklilik yasadi. Bunu bir sekilde fark ediyorlar. Ama mesele korkmadan, cekinmeden, ihlasli dua etmek. Dediginiz gibi zararli olsa biz paylasmaz ya da üstüne basa basa belirtirdik.

 33. Hocam, bu aslında davettir, okuma bitince rahatsız olabilirisniz şeklinde duyumlar var, havasçı değilseniz okumayın deniyor

  1. Sagdan soldan asli astari olmayan bilgiler. Bu konu hakkinda cok yazdik, söyledik. Artik daha fazla yazmayacagiz. Sitemizi yorumlariyla birlikte iyice okuyun, arastirin.

  2. Kesinlikle bir zararı yok. Sadece okurken camdan ses geldi.ne olduğunu bile anlamadım.Güçlü bir dua ama daha sonuç alamadım.

 34. ALLAH razı olsun hocam aydınlatıcı bilgileriniz için sizlere çok teşekkür ederim

 35. Hacetimiz yoksa sadece duayı mı 7 kere okuyoruz yoksa bütün adımları yaptıktan sonra mı 7 kere okuyoruz?

  1. Düzenli okuyacaksaniz, sadece duayi günlük 7 kere okuyabilirsiniz. Cok faydalidir.

 36. Fatihatül fukarada davet var mıdır okuyacağım ama okumaya çekiniyorum yardımcı olur musunuz lütfen bana?

  1. Bakin, cogu yerde davet davet diye insanlari korkutuyorlar. Dua zaten davet etmek, istemek, cagirmak demektir. Siz her duanizda Allah’a yalvarirken davette bulunuyorsunuz. Allah-u Teala görevlendirdigi varliklari sizin yardiminiza gönderiyor. Musallat olur mu derseniz o ayri bir konu. Kesinlikle hayir derim. Cünkü burada sufli degil, tamamen ulvi varliklarin isimleri geciyor. O yüzden zerre kadar korkunuz olmasin. Korkmadan okuyanlar cok faydasini görüyor. Ama korkarak okuyanlar o faydayi göremiyorlar. Cünkü o tiniyi, o enerjiyi yayamiyorlar. Okuyacaksaniz korkmadan okuyunuz.

   1. hocama selamun aleyküm Allahın selamı inananların üstüne olsun.hocam açıklamadaki kelimeyi yanlış yazmışsınız haram için kesinlikle okunulmalıdır yazmışsınız düzeltin lütfen millet yanlış anlayacak ALLAH MÜSLÜMANLARI KAFİRLERİN ZULMÜNDEN KORUSUN

   2. Admin korktugumdan sormuyomda burda suflilerde geciyor ahmer şemhureş cin padisahıdır okuyan arkadaslar korkmayın padisah gelmez zaten lakin isimler geciyor

    1. Bazi etkili uygulamalarin icin bunlarin ismi gecmektedir. Ama kesinlikle korkmayin. Okuyun ve farki yasayin sadece diyorum. Zerre kadar korkan, zerre kadar etkisini göremez.

   3. Hocam selamun aleyküm ben bu dua yı kimselerde görmedim duymadım araştırıyorum bir bilgiye değinemiyorum ve hiçbir ohcada bunun hakında birşey demedi nasıl oluyorda tek sizde oluyor bu dua bunun açıklamsını yaparsanız sevinirim iyi günler

   4. Sayın hocam bende bu duayı yeni keşfettim.okumaya başladım.namazlardan sonra okuyorum toplam 7 kere okuyorum.maneviyatta yol almak istiyorum.herhangi bir niyet etmek gerekiyormu..yoksa allah kalbimi biliyor nasılsamı diyeyim

     1. Selamlar hocam nasıl bi niyette bulunmamız gerekir yani maddi ve manevi güçlenmek anlamında hangi sözlerle nasıl niyet etmeliyiz .

     2. Niyet kişinin duası kalmış bir istektir. Bu sebepten dolayı içinizden geçen kelimelerle niyette bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: