Ehli Tarık Salevatı

Ehli Tarık Salevatı

Ehli Tarık Salevatı, her namazın akabinde 10 defa okunan, namaz haricinde 100 kere okunan çok mühim virdlerden biridir. Bu salevatın sevabını ölçmek mümkün değildir. Zira Allah-u Teala’nın kemalatının sonu yoktur. Bu yüzden bu Ehli Tarık Salevatı, en çok tercih edilen ve okunan salevatlardan biridir. Bir rivayete göre, bu salevatı okumak 14 bin salevat okumaya eş değerdir.

Ehli Tarık Salevatı Arapçası

Ehli Tarık Salevatı

Ehli Tarık Salevatı Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bikemalih

Keremül Usül Salavatı

Keremül Usül Salavatı

Peygamber Efendimiz’in sevgisini kazanmak için Keremül Usül Salavatı fazlasıyla okunulmalıdır. Bu salavatın fazileti cidden çok büyüktür.

Keremül Usül Salavatı Arapçası:
Keremül Usül Salavatı

Keremül Usül Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin kerimil abai vel ümmehat

Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası, en üstün salevatlardan biridir. Ne kadar çok okursanız o kadar çok faydalıdır. O halde çokça okuyalım kardeşlerim. Bu salevatta, “Her hadis ve yaratılanların sayısınca” denilmiştir. Allah’ın yarattıkların ne kadar fazla olduğu malumunuz. Hal böyleyken bunun da fazileti burada ortaya çıkıyor.

Raufü Rahim Sığası Arapçası:
Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinir raufir rahimi zil hulukil azimi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi fi külli lehzatin adede külli hadisin ve kadim.

Rizaiyye Sığası

Rizaiyye Sığası

Bazı velilerin bildirdiğine göre, bu Rizaiyye Sığası 70 defa okunduktan sonra dua edilirse, Allah-u Teala o duayı kabul eder. Dostlarım! Aşağıdaki beğen butonlarından birini seçerek bu sığayı çeşitli sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Böylelikle sizler de bu salavatın okunulmasına vesile olarak sevap kazanmış olacaksınız. Allah sevaplarımızı artırsın, dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Rizaiyye Sığası Arapçası:
Rizaiyye Sığası

Rizaiyye Sığası Okunuşu:

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salater ridaa verdaen eshabihi ridaa errida

Necat Salatı

Necat Salatı

İmam-ı Semhudi, Cevahiru’l fi fazli’ş-şerafeyn isimli eserinde şöyle demiştir: Taun ve veba gibi salgın hastalıklardan kurtulmak isteyen bu salatı çok okusun. Her kim karşılaştığı mühim bir hadisede bu salatı bin kere okursa Allah-u Teala ondan sıkıntısını kaldırır.
Melevi beyanına göre: Beşyüz kere okuyan biiznillah muradına (özellikle zengin olma isteğine) erer. Bu salat arş hazinelerinden bir hazinedir. Gece ortasında dünya veya ahıretle alakalı herhangi bir hacet için bunu bin defa okuyanın Allah-u Teala hacetini yerine getirir. Bu salat, kabule vesile olma hususunda gözleri kapan şimşekten daha süratlidir. Büyük bir iksirdir ve çok değerli bir tiryaktir. Bu yuzden ehli olmayanlardan gizlenmesi lazımdır.

Necat Salatı Okunuşu:
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tütahhiruna biha min cemiısseyyiat, ve terfauna biha e’ladderacat, ve tubelliğuna biha eksal ğayati min cemiıl hayrati filhayati ve be’del memat.

Necat Salatı Arapçası:
Necat Salatı

Şifa Salevatı

Şifa Salevatı

Şifa SalevatıDeğerli Dostlarım!
Salavatların önemi hakkında yakında geniş kapsamlı bir yazı hazırlamayı düşünüyorum. Salavatın önemi bir çok hadis ve ayetlerde geçmektedir. Bize düşen, Peygamber Efendimize çokça salatü selam getirmektir. Yalnız bu salavatların için öyleleri vardır ki, bunlar mana alemlerinde çeşitli evliyaullahlara öğretilmiştir. Her salavatın farklı farklı faziletleri mevcuttur. Bu yazımdaki salavatın asıl ismi Salevatı Tıbbil Kulub’dur. Lakin Şifa Salevatı diye de bilinmektedir.
Şifa bekleyen değerli dostlarım, bu Şifa Salevatını dillerinden düşürmesinler. Özellikle zemzeme okuyup içsinler. Zemzem bulamayan kardeşlerim suya da okuyabilir. Lakin okuma yapılırken lütfen zemzem ya da su, cam bir şişede ağzı açık şekilde olsun. Her okumanız sonunda suya üfleyiniz ve okuma bittikten sonra için. Hasta şifa buluncaya kadar, bu şifa salevatının okunulması gerekmektedir. Belirli bir adedi olmamakla beraber, en az 7 kere okuyunuz. Ne kadar çok okursanız, hasta ve sizin için o kadar makbuldur. Allah Azze ve Celle, şifa bekleyen tüm din kardeşlerimize Şafi isminin hürmetine şifa versin. Amin!

Okunacak Şifa Salevatı

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, ebdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Manası

Ey Allah’ım! Kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

1 Saat Kesintisiz Şifa Salevatı Dinleyin

Saadet Salatı

Saadet Salatı

Bu salavatı bir kere okumak altı yüz bin salavatı okumaya denktir. Bu salavata Saadet Salatı denilmesinin nedeni, iki cihan saadetini kazandırmaya vesile olduğu içindir. Bin kere okunması dünya ve ahiret saadetini kazandırmak için yeterlidir. Seyyid Ahmed Dahlan bu salat hakkında şöyle beyan etmiştir:
“Faziletli ve mükemmel salat sığalarından olan bu salatı her cuma bin kere okumaya devam eden kişi iki cihanda da said kimselerden olur.”

Saadet Salatı Okunuşu:
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bidevami mülkillahi

Saadet Salatı Manası:
Allahım! Muhammed’e Allah’ın ilmi adedince sürekli ve Allah’ın mülkü devam ettiği sürece salat et.

Saadet Salatı

Nuru Kıyamet Salatı

Nuru Kıyamet Salatı

Değerli MucizeDua Takipçileri!
Nuru Kıyamet Salatı, bir taşın üzerinde kudret hattıyla yazılmış şekilde bulunmuştur ve Evliyaullah, bu salavata Kıyamet Nuru Salatı diye isimlendirmiştir. Böyle isimlendirimesinin sebebi ise, bu salavatı okuyan kimseye okuduğu o andan itibaren nur yağmuru başlar ve kıyamet günü o nur o kişiyi aydınlatacaktır.

Bir rivayete göre Gavz-ı Azam Abdulkadir Geylani hazretleri seyahatı sırasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görür ve çok hoşuna gider. Mana aleminde bu yazının büyük bir salavat olduğunu anlar. İşte bu salavat da Kudretten taş üzerine yazılan Nuru Kıyamet Salatıdır. Bazı ariflerin beyanına göre, bu salavatın bir kere okunması ondörtbin salata muadildir.
Kısa bir vakitte Peygamber Efendimiz (SAV)’in ruhaniyyetine kavuşup, makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

Nuru Kıyamet Salatı Okunuşu:
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Nuru Kıyamet Salatı Manası:
“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma’denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun “ayn”i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Nuru Kıyamet Salatı

Salatül Melaike Sığası

Salatül Melaike Sığası

Bu salatta meleklerin peygamberlerden önce zikredilmesi, üstünlük sırasına göre olmayıp var olma sırasına göredir. Yoksa Ehl-i Sünnet’e göre; nebiler ve rasüller meleklerden üstündür.
Dört meleğin özellikle anılması şereflerine ve riyasetlerine binaendir. Nitekim Cibril vahyin emini, Mikail suların ve rızıkların emini, İsrafil surun emini, Azrail ise ruhların kabzıyla canları almakla görevlidir.
Arşı taşıyan melekler dünyada dört tane olup, kıyamet günü sekiz tane olacaklardır.
Nurdan yaratılmış olan melekler sayıca yaratıkların en kalabalığıdırlar. Karada ve denizde bulunan alemler onlara nispetle siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kıl gibidir.

Okunuşu
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina cibrile ve mikaile ve israfile ve azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketil mükarrabin ve ala cemiıl enbiyai vel mürselin salavetüllahi ve salamuhu aleyhim ecmaın

Salatül Melaike Sığası Arapçası

Salatül Melaike Sığası

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

İmam-ı Ğazali (Rahimehullah) bu salatı, Kutb-u Ayderus (Rahimehullah) dan nakletmiştir. Bazı meşayıh bu salatın, Abdülkadir-i Geylani (Kuddise Sirruhu) ya ait olduğunu söylemişlerdir.

Bu salatı okuyanın kalbi şeytanın vesveselerinden korunur. Her kim yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuyup bu sığayla Rasulüllah (SAV) e salat ederse rüyasında Rasulüllah (SAV) i görür.

Okunacak Esrarlı Salevat:
Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun

Huccetü'l-İslam İmam-ı Ğazali'nin Sığası

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: