Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Enes bin Malik Radıyallahu anh’den: Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Muhakkak ki Allah cehennemliklerin en hafif azap görenine:
“Şayet yeryüzünde her ne varsa senin olsaydı azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin?” der. O da:
“Evet” der. Allahu Teala:
“Sen daha Adem’in sulbünde iken senden bundan daha kolayını; bana ortak koşmamanı istedim, sen ise şirk koştun” buyurur.”

Allah'a Ortak Koşanın Durumu

Bağışlanma Duası

Bağışlanma Duası

Bu ayetle lütuf ve kerem sahibi Yüce Allah Celle Celalühu’dan bağışlanma, korunma ve esirgenme istenmektedir. Çünkü esirgeyen, bağışlayan ve merhamet edicilerin en hayırlısı O’dur.

Bağışlanma Duası Okunuşu:
Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahımin

Bağışlanma Duası Manası:
Ey Rabbim, bağışla, esirge. Sen acıyanların en hayırlısısın.

Bağışlanma Duası

Saadet Salatı

Saadet Salatı

Bu salavatı bir kere okumak altı yüz bin salavatı okumaya denktir. Bu salavata Saadet Salatı denilmesinin nedeni, iki cihan saadetini kazandırmaya vesile olduğu içindir. Bin kere okunması dünya ve ahiret saadetini kazandırmak için yeterlidir. Seyyid Ahmed Dahlan bu salat hakkında şöyle beyan etmiştir:
“Faziletli ve mükemmel salat sığalarından olan bu salatı her cuma bin kere okumaya devam eden kişi iki cihanda da said kimselerden olur.”

Saadet Salatı Okunuşu:
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bidevami mülkillahi

Saadet Salatı Manası:
Allahım! Muhammed’e Allah’ın ilmi adedince sürekli ve Allah’ın mülkü devam ettiği sürece salat et.

Saadet Salatı

İftar Duası

İftar Duası

Kıymetli Dostlarım!
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in en güzel anlarından biri de, iftar sofrasına oturmak ve Allah rızası için tuttuğumuz orucu sevinçle açmaktır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV), nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur: “İnsanın iki sevinci vardır. Birisi, iftar sofrasındaki sevinci, ikincisi de ahirette Allah’a kavuştuğu andaki sevinci olacaktır.”
Orucumuzu açarken dua etmeyi unutmayın. Çeşitli dualar mevcut, lakin bunların içinde paylaştığımız bu duanın daha kıymeti olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu iftar duasında, iftar ve orucun ancak Allah için yapıldığı, O’na dayandığı ve O’ndan başkasından rızık istenmediği hakikati mevcuttur.

İftar Duası Okunuşu:
Allahüm leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rizkıke eftartü ve savmelğadi min şehri Ramadane neveytü feğfirli ma kaddemtü vema ehhartü. Ya vasial meğfirati iğfirli ve livalideyye ve lilmüminine yevme yekumül hisab

İftar Duası Anlamı:
Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve Sana güvendim. Senin verdiğin rızkınla iftar ettim. Yarınki Ramazan orucuma da niyet ettim. Rabbim, evvel yaptıklarımıi sonraya bıraktıklarımı yani yapmış olduğum günahlarımı bağışla. Ey rahmeti bol olan Allah’ım, beni, ana babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla.

İftar Duası

Nuru Kıyamet Salatı

Nuru Kıyamet Salatı

Değerli MucizeDua Takipçileri!
Nuru Kıyamet Salatı, bir taşın üzerinde kudret hattıyla yazılmış şekilde bulunmuştur ve Evliyaullah, bu salavata Kıyamet Nuru Salatı diye isimlendirmiştir. Böyle isimlendirimesinin sebebi ise, bu salavatı okuyan kimseye okuduğu o andan itibaren nur yağmuru başlar ve kıyamet günü o nur o kişiyi aydınlatacaktır.

Bir rivayete göre Gavz-ı Azam Abdulkadir Geylani hazretleri seyahatı sırasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görür ve çok hoşuna gider. Mana aleminde bu yazının büyük bir salavat olduğunu anlar. İşte bu salavat da Kudretten taş üzerine yazılan Nuru Kıyamet Salatıdır. Bazı ariflerin beyanına göre, bu salavatın bir kere okunması ondörtbin salata muadildir.
Kısa bir vakitte Peygamber Efendimiz (SAV)’in ruhaniyyetine kavuşup, makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

Nuru Kıyamet Salatı Okunuşu:
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Nuru Kıyamet Salatı Manası:
“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma’denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun “ayn”i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Nuru Kıyamet Salatı

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının FaziletiSevgili Dostlarım!
Sizlerle çok değerli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarımızın hepsi değerli, lakin dualarımızın kabulü için bu bilgi daha kıymetli.
Ukbe b. Amir radıyallahu anh’den nakledilen sahih kudsi hadisi paylaşmak istiyorum.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:
“Ümmetimden iki adam vardır; biri gece kalkıp kendi nefsini abdest ile tedavi eder:” Düğümlü olan bu adamın elini yıkadığı vakitte bir düğümü çözülür; yüzünü yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür; başını mesh ettiği zaman bir düğümü daha çözülür; ayaklarını yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur:
“Kuluma bakın kendini ne güzel tedavi ediyor! Bu kulum benden ne isterse veririm.”
İşte bu sebepten dolayı, mümkün olduğu sürece gece namazlarına kalkın ve hacetinizi Allah’tan dileyin.
Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Salatül Melaike Sığası

Salatül Melaike Sığası

Bu salatta meleklerin peygamberlerden önce zikredilmesi, üstünlük sırasına göre olmayıp var olma sırasına göredir. Yoksa Ehl-i Sünnet’e göre; nebiler ve rasüller meleklerden üstündür.
Dört meleğin özellikle anılması şereflerine ve riyasetlerine binaendir. Nitekim Cibril vahyin emini, Mikail suların ve rızıkların emini, İsrafil surun emini, Azrail ise ruhların kabzıyla canları almakla görevlidir.
Arşı taşıyan melekler dünyada dört tane olup, kıyamet günü sekiz tane olacaklardır.
Nurdan yaratılmış olan melekler sayıca yaratıkların en kalabalığıdırlar. Karada ve denizde bulunan alemler onlara nispetle siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kıl gibidir.

Okunuşu
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina cibrile ve mikaile ve israfile ve azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketil mükarrabin ve ala cemiıl enbiyai vel mürselin salavetüllahi ve salamuhu aleyhim ecmaın

Salatül Melaike Sığası Arapçası

Salatül Melaike Sığası

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın ÖnemiSevgili Dostlarım! Allah-u Tealayı zikretmek ne kadar güzelse, bu zikrin yapıldığı ehil halkalara da oturmak da o denli güzel ve faziletlidir.
Ebu Hureyye (Ra)’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Azze ve Celle’nin yollarda dolaşarak Allah’ı zikreden kullarını araştıran melekleri bulunmaktadır. Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları vakit, birbirlerine:
“Haydi geliniz, sizin aradıklarınız buradalar” diye nida ederler.” Melekler o zikir ehlini dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Rab Teala onların vaziyetlerini meleklerden daha iyi bilen olmakla beraber meleklere:
“Kullarım ne diyorlar?” diye sorar: Melekler:
“Seni tesbih ediyorlar. Seni tekbir ediyorlar, Sana hamd ediyorlar ve seni temcid ediyorlar diye cevap verirler.” Allah Teala da buyurur ki:
“Beni gördüler mi?” Melekler:
“Hayır, Vallahi seni görmediler” derler. Allah Teala:
“Ya Beni görselerdi ne olurdu?” diye buyurur. Melekler:
“Eğer seni görselerdi o zaman Sana daha çok ibadet ederlerdi. Seni daha çok temcid ederlerdi, Sana daha çok hamd eder ve Seni daha çok tesbih ederlerdi.” derler. Allah Teala:
“Benden ne istiyorlar?” diye buyurur. Melekler de:
“Senden cenneti istiyorlar” diye cevap verirler. Allah Azze ve Celle:
“Cenneti gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi cenneti görmediler” derler. Allah Teala da bunun üzerine:
“Eğer bir de cenneti görselerdi ne olurdu” diye sual eder. Melekler de:
“Şayet görselerdi, cennete girmek için onu daha çok arzulayıp isteyen ve daha çok rağbetleri artan kimseler olurlardı.” diye cevap verdiler. Allah Teala:
“Onlar neden sakınmaktalar?” diye sorar. Melekler de:
“Cehennemden” diye cevap verirler. Allah Teala:
“Cehennem ateşini gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi onu görmediler” derler. Allah Azze ve Celle:
“Şayet cehennemi görseler nasıl olurdu?” diye sorar: Melekler de:
“Şayet cehennemi görselerdi ondan daha çok sakınıp kaçan ve daha çok cehennem ateşinden korkan kimseler olurlardı” diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:
“Sizi şahit tutuyorum, şüphesiz ki onları bağışladım.” Bu buyruğundan sonra meleklerden birisi:
“İçlerinden filanca birisi vardı ki sadece bir ihtiyaç için zikir ehlinin arasında bulunuyordu.” der. Allah Teala da:
“Onlar bir meclisin insanları olup, içlerinde bulunan birisi ayrı tutulamaz” diye buyurdu.

Bu Duayla Borçlarınızdan Kurtulun

Bu Duayla Borçlarınızdan Kurtulun

Bu Duayla Borçlarınızdan KurtulunAllah’ın Selamı üzerinizde olsun değerli MucizeDua ziyaretçileri. Değerli hocalarımızın birinden aldığımız bir terkibi sizlerle paylaşmak isteriz. Bu dua borçları olan kardeşlerimizin borçlarını ödemesi için biçilmiş bir kaftan.
Yalnız kardeşlerim, şuna dikkat edin. Her yazımda bunu neredeyse yineliyorum. Okurken adabına uygun bir şekilde okuma yapınız ki, kısa zamanda tecelli etsin. Bir yazımda duaların kabulünü hızlandıran durumları açıklayacağım.
Aşağıdaki uygulama, mücerrep olup çoğu kardeşimiz Allah’ın izniyle faydasını görmüştür. Biiznillah sizler de faydasını göreceksiniz. İnanarak, içtenlik ve temiz kıyafetlerle okuyunuz. Okurken yalnız olmaya ve kıbleye doğru okumaya özen gösteriniz.

Yapılması Gereken Uygulama:

7 gün boyunca akşam namazının ardından 300 kere Fatiha suresini okuyunuz. Okuma bittikten sonra 41 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
deyiniz.

Sitemizde yayımladığımız diğer rızık dualarını tecrübe etmek isteyen kardeşlerimiz lütfen BURAYI tıklasınlar.

NOT: Sadece Youtube kanalımıza münhasır özel, sırlı, hikmetli dua videolarını kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Müslümanlar için 2 önemli geceden biri olan Berat Kandilinizi MucizeDua olarak hayılara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dileriz. Yüce Allah, yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin.
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: