Her Derdi İyileştiren Bir Dua

Her Derdi İyileştiren Bir Dua

Her Derdi İyileştiren Bir DuaSEYYİD AHMED er- RİFA’i el- HUSEYNİ eL-HASENİ ( Bu eseri rivayet eden ) o , büyük seyyid, Tarıkat imamı, Ehlüllahın şeyhi AHMED er-RİFAİ el-HUSEYNI el-HASENİ es-SIDDIKI el-ENSARİ hz.dir. Sene 555’te hac yaptıgı zaman Rasulüllah (s.a.v) in mübarek eli kabr-i şerifinden kendisine uzanmış, o da havas- avam herkesin huzurunda o mübarek eli öperek hiç kimseye nasip olmamış ve olmayacak en büyük keramete mazhar olmusştur …” Emma bad. Elinizdeki bu dua Allah-u Teala’nın iradesiyle doktorların ilaçlarına muhtaç bırakmayacak kadar etkili olan, her derdi iyileştirebilecek bir duadır ki bu nu evliyaların ileri gelenlerinden SEYYİD AHMED er-RİFA’i Hz.leri rivayet etmiştir. Aslında bu vird İmam-ı Ali mervidir. Rivayete göre Emırul-mü’min Ali İbni Ebi Talib (R.A); “Habibim Rasulüllah (s.a.v) bana bir dua öğrettiki o benim ile beraber olduktan sonra tabiblerin devasına muhtaç olmam” demiştir. O zaman kendisine “Ey mü’minlerin emiri o nedir?” denilince şöyle buyurmuştur: “Kuran-ı Kerim’deki Bakara Suresınden müzzzemil suresine kadar ulaşan 24 sureden alınan 37 tehlile (kelime-i tevhid) dir ki:

Faziletleri
1- Hangi Dertli onları okusa mutlaka Allah-u Te’ala sıkıntısını giderir.
2- Hangi borçlu okursa mutlaka Allah-u Te’ala borcunu ödetir.
3- Hangi gurbetçi okusa mutlaka Allah-u Teala onu gurbetinden (sağ salim) döndürür.
4- Hangi ihtiyaç sahibi okusa Allah -u Teala mutlaka onun ihtiyacını giderir.
5- Hangi korkan okusa Allah-u Teala mutlaka onun korkusunu güvenceye çevirir.
6- Bunları hergün sabahları okuyan kişinin kalbi şikaktan ve nifaktan (muhalefetten ve münafıklıktan) emin olur.
7- Bunları her gün sabahları okuyan kişiden 70 türlü bela def edilirki onların en hafifi cüzzam, delilik ve abraş (gibi doktorların, tedavisinden aciz kaldıgı hastalıklar) dır.
8- Bunları Hergün sabahları okuyan kişiyi Allah-u Teala suya kanmış olarak yaşatır, suya doymuş olarak öldürür ve cennete de öylece girdirir.
9- Yolculuk üzereyken bunları okuyan kişi seferi esnasında hayırdan başka birşey görmez.
10- Bunları Her gece yatagına sokuldugu anda okuyan kişiye Allah-u Teala 70 melek müvekkel (görevli) kılar ki, onlar onu sabaha kadar iblis’ten ve ordularından korur.
11- Bunları her gece yatağına sokulduğu anda okuyan kişi o gün akşama kadar mahfuz ve merzuk (korunmuş ve rızıklandırılmış) kimselerden olur.
12- Her kim (temiz bir kağıt veya porselen tabağa) yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, ona bedeninde hiç bir kötülük isabet etmez.
13- Bunları yazıp yağmur suyuyla sildirip içen kişiye , cinlerin nazarlarından , üfürüklerinden, sihirlerinden ve hilelerinden hiç birşey ulaşmaz.
14- Her kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse her türlü afetten korunmuş ve dünyadaki her türlü bela kendisinden savuşturulmuş olarak yaşamaya devam eder.
15- Bir kimse bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip içerse her inatçı şeytandan ve zorba hükümdardan emin olur.
16- Her kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse Allah-u Teala kendisine uykusunda cennette gidecegi yeri göstermedikçe dünya yurdundan çıkmaz.

Bu vird Mekke Hareminde kıraat ilmi okutan ve sene 1014 te mekke-i mükerremede vefat eden büyük veli Ali İbni Sultan Muhammed el -Kari el-Herevi hz.leride: “el -hizbül-ezam vel-virdül -efham”isimli hızbinde irad etmiş ve bu virdi arif-i beyyumi hazretlerine nisbet etmiştir. Onlar bu virdi ” BESMELE , SALAT-Ü SELAM,1 FATİHA ,3 İHLAS, Birer MU’AVVİ ZETEYN, Akabinde BAKARA SURESİNİN SON KISMINDAKI bazı zikir ve dualarla başlatmışlardırki bizde o tertibe riayet ettik . Sonunda ise,”Bana sevdigimin ismini terennüm ette bırak, varlık alemindeki herkes okunu atı versin. Kalbimin ortasına isabet etse de hiç birşeye aldırmam şüphesizki O’nun ismi yanımda oldukça hiç birşeyin zararı olmaz.” manasını iafede eden dua mahiyetinde ki ebyat ile hızbini hitama erdirmiştir.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve sellim
Euzubillahimineşşeytanirraciym
Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha (1 Kere)
Bismillahirrahmanirrahim (1 Kere)
İhlas Suresi (3 Kere)
Bismillahirrahmanirrahim
Felak Suresi (1 Kere)
Bismillahirrahmanirrahim
Nas Suresi (1 Kere)
Rabbena la tuahizna innesina ev ahda’na. Rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina
Rabbena vela tuhammilna mala ta katelena bih. Va’fü anna vağfirlena verhamna (3 Kere)
ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.
Bismillahirrahmanirrahim “Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim. Allahu la ilahe illa huve’l – hayyu’l – kayyum La te’huzühü sinetün vela nevm. Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huve’l – hayyu’l – kayyum Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa’* la ilahe illa hüvel azizül hakim Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kısti,la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnne heze lehüvel hakku vema min ilahi İllallahu ve innallahe lehüvel azizül hakim
Allahü la ilahe illa hüve la yecme anneküm ila yevmil kiyameti la reybi fihi vemen esteku minnallahi hadisa. Lekad keferellezine kalu innallahe salisu selasetin vema min ilahi illa ilahün vahidün ve in lem yentehu amma yekulune leyemessennellezine keferu minhum azabün alim. Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduhu ve hüve ala külli şey’in vekil* ittebik ma uhiye ileyke min rabbike la ilahe illa hüve ve a’riz anil müşrikin Kul ya eyyühennasü inni rasulüllahi ileyküm cemia Ellezi lehu mülküssemavati velard, Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît
feeminü billahi ve rasulihinnebiyyil ümmiyyillezi yu’minu billahi ve kelimetihi vettebiuhü lealleküm tehtedün. İttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâhi vel mesîhabne meryeme ve mâ umirû illâ li ya’budû ilâhen vâhiden,lâ ilâhe illâ huve, subhânehu ammâ yuşrikûne fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu. aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu israile ve ene minel müslimin* Fe illem yestecibu leküm fa’lemu ennema ünzile bi ilmillahi ve el la ilahe illa huve fe hel entüm müslimun*
Ve hüm yekfürune bir rahmani kul hüve rabbi la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb* Yünezzilül melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşaü min ıbadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun* Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna* Ve enahtertüke festemi’ lima yuha* İnneni enallahü la ilahe illa ene fa’büdni ve ekimis salate li zikri* İnnema ilahükümüllahüllezi la ilahe illa huve vesia külle şey’in ilma*
Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhiy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’büdun* Ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el len nakdira aleyhi fenada fiz zulümati en la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin* Fe tealellahül melikül hakku la ilahe illa huve rabbül arşil kerim* Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azim* Ve hüvellahü la ilahe illa huve lehül hamdü fil ula vel ahirati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun* Ve la ted’u meallahi ilahen ehara la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vechehü lehül hukmü ve ileyhi türceun*
Ya eyyühen nasüzküru ni’metellahi aleyküm hel min halikin ğayrullahi yerzükuküm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun* İnnehüm kanu iza kiyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun* Kul innema ene münzirun ve ma min ilahin illellahül vahidül kahhar* Zalikümüllahü rabbüküm lehülmülkü la ilahe illa hüve fe enna tüsrafun* Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavl, lâ ilâhe illâ hûve, ileyhil masîr Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey’ la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun*
Allâhullezî ceale lekumul arda karâren ves semâe binâen ve savverekum fe ahsene suverekum ve razakakum minet tayyibâti, zâlikumullâhu rabbukum, fe tebârekallâhu rabbul âlemîn. Hüvel Hayyü la ilahe illâ Hüve fed’uhu muhlisıyne lehüd diyn* elhamdu lillahi Rabbil alemiyn. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumîtu, rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâhu vestağfir li zenbike ve lil mu’minîne vel mû’minâti, vallâ hu ya’lemu mutekallebekum ve mesvâkum. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul ğaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Allâhu lâ ilâhe illâ huve, ve alâllâhi fel yetevekkelil mû’minûn. Rabbul meşriki vel mağribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ. Ğannili bismi men uhibbu ve halli Külle men fil vücudi yermi bi sehmih La ubali ve in esabe füedi İnnehu la yedirru şeyi un measmih

“Her Derdi İyileştiren Bir Dua” üzerine 44 yorum

 1. S. A hocam bende 1 senedir başlayan bir pelteklik var sizden sorunumun çözülmesi için tavsiye edeceğiniz bir dua istiyorum lütfen yardımcı olun hayattan zevk alamaz hale geldim

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Allah şifanızı versin. Sitemizdeki şifa dualarını uygulayabilirsiniz. Hepsi birbirinden değerli dualardır.

 2. Yaratılmamıştır RABBİMİN katından kendisine ibadet ve taatden ve kendi rızasınca olmaktan daha güzel bir şey yaratılmamıştır onun için bana özlü ve guzel bir dua yap deseler şöyle dua ederdim ALLAHIM sana ibadet ve taati güzel olanlardan senin rızana nail olanlardan eyle ve her iki cihandada bizlere iyilikler güzellikler afiyetler ihsan eyle her şeylerin en güzelini bilen vehüve biküllü şeyin ALİMSİN SEN AMİN.

 3. Duanın sizin üzerinizdeki etkinliği sizin ALLAHA olan bağlılığınıza sadakatınıza ve saygınıza bağlıdır evet yukardaki her derdi iyileşdiren dua gerçekden mükemmel şunuda iyibilmeliyizki içinde birkerede olsa ALLAHIN ismi zikredilen hangi duaya etkisiz denilebilirki onun için özünüz niyetiniz güzel oldumu bütün yollar size açıktır .

 4. daha önce gönderdiğim yazilar istenmeyen yorum olarak mi işaretlendi gelmedi mi? arapcalarini gondermistim yoksa kontrol mu edemediniz? gelmediyse tekrar gondereyim

 5. her derdi değiştiren dua ayet mealleri:

  1)Bakara suresi 163. Ayet meal: Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

  2)BAKARA Suresi 255. ayet meali: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.

  3) ALİ İMRAN-1-2 ayeti meali: Elif lam mim. Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

  4) ALİ İMRAN-3 ayeti
  O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi

  5) ALİ İMRAN Suresi 6. ayeti
  O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  6) ALİ İMRAN Suresi 18. ayet meali
  Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  7) ALİ İMRAN Suresi 62. ayeti
  Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  8) NİSA Suresi 87. ayeti
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?

  9) MAİDE Suresi 73. ayet meali
  Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.

  10) EN’AM-102 ayeti
  İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.

  11) EN’AM Suresi 106. ayet meali
  Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.

  12) A’RAF Suresi 158. ayeti
  (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

  13) TEVBE Suresi 31. ayet
  (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

  14) TEVBE-129 ayeti
  Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

  15) YUNUS Suresi 90. ayeti
  boğulma haline gelince (Firavun) gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı’dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi.

  16) HUD Suresi 14. ayeti

  Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz?

  17) RA’D Suresi 30.
  (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân’ı inkâr ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O’nadır.”

  18) NAHL-2 ayeti

  Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir

  19) TAHA-7 ayeti

  Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.

  20) TAHA Suresi 8. ayet meali
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.

  21) TAHA-13 ayeti
  Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.”

  22) TAHA Suresi 14. Ayeti
  “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”

  23) TAHA Suresi 98.
  Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

  24) ENBİYA Suresi 25. ayet meali
  Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.

  25) ENBİYA Suresi 87. ayeti
  Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti.

  26) MU’MİNUN Suresi 116. ayet meali
  Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir.

  27) NEML Suresi 26. ayeti
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir.

  28) KASAS Suresi 70. ayet

  O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz

  29) KASAS Suresi 88. ayet
  Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

  30) FATIR Suresi 3. ayet meali
  Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

  31) SAFFAT Suresi 35. ayet
  Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur” denildiği zaman, inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

  32) SAD Suresi 65. ayet
  Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.”

  33) ZUMER-6 ayeti
  İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnız O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

  34) MU’MİN Suresi 3. ayeti
  Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır.

  35) MU’MİN-62 ayeti
  İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?

  36) MU’MİN-64-65 ayeti
  Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

  37) DUHAN Suresi 8. ayet meali
  O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

  38) HAŞR Suresi 22. ayet
  O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

  39) HAŞR-23 ayeti
  O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

  40) TEGABUN Suresi 13. ayet meali
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

  41) MUZZEMMİL Suresi 9. ayeti

  O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin.

 6. öğrendiklerimizi zekatı olsun kardeşlerimizde faydalansın hem size de kolaylık olsun. besmeleden sonraki bölümdür. son 2 satır dua sanırım hocam ayet karşılığını bulamadım. size arapça halini mail de atayım belki öyle eklersiniz isterseniz. sizde bir kontrol edersiniz.

  her derdi iyileştiren dua arapça:

  http://i.hizliresim.com/8PVkNW.jpg

 7. Selamun aleykum Allah razı olsun babamın rahatsızlığı için okumaya niyetliyim Rabbim tüm hastalara şifa ihsan etsin herseyden önce imkansızlık hastalığından kurtarsın inşaAllah arapca hangi süre aralıkları ise oraları kopyala yapıştır ilen yaparım inşaAllah Allaha emanet olun

 8. Hocam dua arapça yazılmış.ben arapca bilmiyorum.arapca bilmediğim halde arapça yaptığım dualar kabul olur mu?

 9. Hocam bir turlu iyilesemiyorum biktim artik dayancak gucum kalmadi yasamak istemiyorum beni ancak olum pakliyak herhal. Bana yardim edecek kimsem yok

  1. Allahtan başka koruyan mi var sakın öyle düşünmeyin Allahım gizli açık her türlü şirkten korusun Allahım size ferec kapıları açsın inşaAllah kardeşim isterseniz elham Ayetel Kursi felak nas surelerini misk safran ile perşembe günü gecesi 100 estağfurullah 7 elham 11 İhlas suresini okuyup efendımz sav in ruhuna hediye ekleyip mübarek zatların evliyaların ruhuna bahıslayıp sıfanın korumanın yalnız Allahü tealadan geldiğini düşünerek arapçasını yazıp tasırsanız iki hafta içinde çok rshatlsyacaksınız vesvese ve fitnelerden Rabbim inananları korusun doğru yola iletsin Selamun aleykum

 10. ben numaramı yazayım eğer ilgilenirseniz eşiniz arasın o şahıslarla, irtibat kurmanıza yardımcı olurum. şahıs diye bahsettiğim abla yani. 0507*******

  benim de başımdan geçtiği için bir ara çok araştırdım. algıda seçicilik deyin isterseniz. nihat hatipoğlu hoca konuşuyordu bir gün. onda bile varmış. dedi ki

  sırasıyla şu duaları okursanız sizi rahatsız edemezlermiş.

  1- ayetel kürsü
  2-elem neşrah
  3-fatiha
  4-kulhu
  5-felak
  6-nas

  ben muhakkak hergün okuyorum. sanırım onun etkisinden dolayı korunuyorum. denemek bedava

 11. Hocam haziran ayi dan itibaren hergun sabah aksam korunma dualarını okuyorum . Dualar saldırılardan beni kurtardı .iyiydim
  Karnının içinde kimildaniyor .çıkmadı onun için bir türlü iyilesemedim her hal bu duayı yazar icersem iyilesebilirim belki

  1. Sitemizde cok fazla sayida korunma dualari mevcut. Onlari okuyunuz. Allah’in izniyle faydasini göreceksinizdir.

  2. kardeşim sanırım üç harflilerden bahsediyorsun..allah sabır ve kolaylık versin.. benimde başımdan ufak tefek geçiyor. ama alıştım. sana asıl söylemek istediğim bu değil elbette. ben ********** oturuyorum. senin gibi bir ablamız vardı. dayak bile yiyormuş ve eşine bahsederse hepsine musallat olmakla tehdit ediyorlarmış. abla ne tuvalette uzun kalabiliyormuş ne de aynaya bakabiliyormuş. tam iki yıl gizlemiş. sonunda dayanamamış. eşine söylemiş. araştırmalar sonucu yanılmıyorsam ********* tanıdık vasıtasıyla derin bir ******** bulundu ve bildiğim kadarıyla hayatı düzene girdi. inşallah şifanı bulursun….

   1. Hocalara bile gitmekten korkuyorum hep sahte kimseye guvenemiyorum yinede sen no sunu ver nerede hangi şehirde uygun olursa bakarım kocam bana inanmıyor hiç hocaya goturmedi annemler götürdü biraz faydasını gördüm kabuslarim korkuların kayboldu başıma ve uzerime muska yazdı ama iyilesemedim bu sitedeki dualar kurtardı. Bu sitedeki hocamız belki yardim eder

   2. Hocam o duayı ne zaman koyacaksınız lütfen hocam bi yardımcı olun lütfen çaresizlik çok kötü birşey.

  1. Suan icin arapcasini siteye koymamiz imkansiz. Belki bir kac gün icinde yayimlayabiliriz.

 12. Bunu arapcami yazmak zorundayiz yoksa Türkcede yapip suda sildirip icebilirmiyiz? Tesekkür ederim, Kolay gelsin hayirli huzurlu saglikli Ramazanlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: