İnşirah Suresinin Hüddam Daveti

İnşirah Suresinin Hüddam DavetiDeğerli dostlarım,
Hüddam daveti nedir? Hüddam daveti nasıl yapılır? Hadim nasıl çağrılır? Hüddam nasıl elde edilir? Hadim nasıl elde edilir? gibi sıkça sorular almaktayız. Bu davetlerin çoğu zor uygulamalardır ve başlanıldığı zaman yarım bırakılması da tavsiye edilmez. İşin ehli olmadığı sürece kimsenin bunlara yeltenmesi de kesinlikle önerilmez. Ama tüm bunlara rağmen uygulamak isteyen kardeşlerimiz var. Aslına bakarsanız zor ama bir o kadar da en etkili uygulamalardan biridir bu tür davetler. Zira direkt hüddam ile muhatap oluyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu davetlerin asla bir oyun olmadığını her yazımızda hatırlatıyor ve hatırlatmaya da devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı, lütfen gerçekten uygulamanın sonuna kadar devam ettirebilecekseniz başlayınız. Uygulamada muvaffak olabilmeniz için kesinlikle zerre kadar korkmamanız gerekmektedir. İçinizde zerre kadar korku ya da şüphe varsa, boşuna vaktinizi hiç harcamayın.

İnşirah Suresinin Hüddam Daveti Nasıl Yapılır

Sizlere İnşirah Suresi’nin hüddam daveti nasıl yapılır bu konu hakkında bilgilendirmek istiyoruz. İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş 8 ayetli, nice sırlara sahip bir suredir. Bu surenin bir çok faydaları bulunmaktadır. Bunları başka yazımızda yine ele alacağız. Pazartesi günü sabah namazını kıldıktan sonra yerinizden hiç kalkmadan 1 kere Fatiha ve 3 kere İhlas Suresini okuyun. Hasıl olan sevabı, başta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere gelmiş geçmiş tüm peygamber ve evliyaların ruhlarına hediye edin. Daha sonra ara vermeden güneş doğuncaya kadar herhangi bir salavatı şerifi okumaya devam edin. Güneş doğarken Yasin Suresi’ni okumaya başlayın ve 7 kere okuyunuz. Okuma esnasında her Mübin kelimesine gelince 7 kere aşağıdaki İnşirah Suresi’nin davetini okuyunuz. Tüm okuma işlemi bittikten sonra Peygamber Efendimiz (SAV)’e 2000 kere salavat-ı şerife okuyunuz. Bu uygulamayı 7 gün aynı yerde ve aynı zamanlarda tekrar ediniz.
7. günün sonunda bir hüddam belirir ve o artık sizin dostunuz olur. Bu uygulamayı aralıksız 41 gün devam ettirirseniz çok acayip sırlara ve ilimlere vakıf olursunuz. Tüm hayır kapıları sizlere açılır, her bir taraftan sizlere maddi kazançlar sağlanır, düşmanlarınız rezil olur. Bu öyle bir uygulamadır ki, kim bunu ihlas ve samimiyetle yaparsa tüm acayiplikler ona beyan olur. 41 gün dolmadan yaşanan gariplikleri zaten ister istemez fark edeceksinizdir.

Okunulacak İnşirah Suresi Hüddam Daveti

Bismillahirrahmanirrahim allahümme inni es-elüke bi sureti elemneşrah leke sadrak en teşraha sadri bil ismillezi şerahte bihi sadra nebiyyike muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ya selamu ya mü’minu ya müheyminu ya allahu ya allahu ya allah bi hakki seyyidina muhammedinillezi hatabetehü bi kavlike veveda’na anke vizrak ya allahu ya allahu ya allah es-elüke bi kelamikel kadim venebiyyikel kerim vebi ismikel azimil azam ve habibikel ikram men enzelte aleyhi ellezi enkada zahrak ve es-elüke

ya allahu ya allahu ya allah ya zahiru ya batinu lem yahfa aleyke hali ve ta’lemu ma cera ileyye ya men ya’lemu vela a’lem ve ente allamul guyub ya men lehü tüdrikühül ebsar ya habiru ya basir ya allahu ihfazni ve ahrusni ve ihfini an ebsarizzalimin ve ikfini şerral makirine vel hasidine vel bagin vel mu’ridine vel hainin ve ikfini şerra halkike ecmain ya maliki yevmiddin iyyake na’budu ve iyyake nestein ya allahu ya allahu ya allah es-elüke bi ismikellezi refa’te bihi kadra abdike ve nebiyyike ve rasulike ve habibike muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem hulasatu rusulike ve hassatu enbiyaike ve eirefü halkike ecmain

fela tüzkeru illa ve yuzkeru maake ve enzelte aleyhi mazhari ni’metike ve refa’na leke zikrak ya allahu ya allahu ya allah ya rafiu irfa’ni ala makami men tuhibbuhu vensurni ala a’da-i ve akhirhüm bi kahrike ya kahhar vensurni ya nasıral mü’minin alel kafirin vezkurni bizikrikezzakirin veveffikni lima tuhibbu ve terdal ahbabike ve evliyaike vec-alni minellezine yezkurunellahe kıyamen ve ku-uden ve ala cunubihim sübhaneke la ilahe illa ente inni küntü minezzalimin sübhaneke fekina azabennar bi hürmeti seyyidil murselin ellezi enzelte aleyhi feinne ma-al usri yusran inne ma-al usri yusra

ya allahu efric hemmi vekşif kerbi ve dıykive usri ve gammi vec-al li min külli hemmin ve gammin ve diykin ve kerbin ve hüznin ve usrin ferecen ve mahracen ve ila külli hayrin sebilen bi hürmeti muhammedin efdalül kainati ve seyyidü ehlül ardi vessemavat ellezi enzelte aleyhi fi hazihil ayati fe iza feragte fensab ve ila rabbike fergab es-elüke bi seyyidina muhammedin ve bi ihvanihil enbiya-i vel murselin ve bil melaiketül mukarrabin vessahabeti ecmain ve bi zürryyetihi ve etbaihi ve tabi uttabi-in ve bi sairi ibadikessalihin ya allahu ya allahu ya allah küffe anni ebsarizzalimin ve ikfini şerra halkike ecmain

ve entüsahhirali kulube ibadike ecmain ya allahu ya müyessirul muradat ve kadiyel hacat ya gafiruzzellat ve mücibüdda-avat ya allahu ya allahu ya allah ya men yekulu lişşey-i kün feyekün sahhirli ruhaniyyete hazihissuratişşerifeti fi celbirrızki ileyye ve atful kulubi ledeyye ve enterzukanil misari ve tedfeu annil madarri ya allahu ya allahu ya allah ya hafiizu ya hafiizu ya hafiiz ya hafizu ya hafizu ya hafiz ihfazni min külli süin ya latif ya latifu ya latif iltaf bi bilutfikel hafiyyü ya hafiyyel eltaf neccini ve ecirni mimma ehafü ya vedudu ya vedudu ya vedud ya zel-arşil mecid ya fa’alu lima yürid hannin aleyye külle kalbin kasin ve sahhirli el kulub ya allamul guyub hatta yüveddüni ve yeti-uni ve yuhibbuni hubben şediden ya vedüdü ya vedüdü ya vedüd ve reddidli el kulube inneke ala külli şey-in kadir

yani’mel mevla ve ni’mennasir unsurni vecbur kalbiyel meksuri ya azizü ya azizü ya aziz ya gafuru ya gafuru ya gafur ya karibü ya karibü ya karib ya mücibü ya mücibü ya mücib ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya kayyumu ya kayumu ya kayyum ihyi kalbi bi nuri magfiretike ya mübdi ya mübdi ya mübdi ya muidü ya muidü ya muid ya muhyi ya muhyi ya muhyi ya mümitü ya mümitü ya mümit ya baisü ya baisü ya bais ib-as li ceyşe nasrike vensurni ala a’dai ya şehidü ya şehidü ya şehid işhedni nura cemalike ve elbisni libasettakva vel izzü vel cahi vel heybeti vel celali ya zel celali vel ikram ya zel arşil mecid ya fa’alu lima yurid ya zettavli vel batşişşedid

es-elüke bi izzetike ve bi kenfike ve birüknikellezi la yuramu vebi aynikelleti la tenamu ve bi nuri vechikellezi la yudamu ve bimelaiketikel kiram ve bima vesia kürsiyyüke min celalike ve cemalike ve behaike ellezi mele-el kevni nuran ve es-elüke bi kudretikelleti kaderte biha ala sairi mahlukatike ve birahmetikelleti vesiat külle şey-in

ya rahmaneddünya vel ahiretü ve rahimehüma irhamni rahmeten vasiaten li ihtaci bi sebebiherrahmeti gayrike ve agnini bi fadlike ammen sivake ya ganiyyü ya ganiyyü ya ganiyy ya mugni ya mugni ya mugni entel ganiyyü anil halki vel mugni licemi-ihim fehüm muhtacune ila sahati cudike ve fadlike ve yercüne afvike ve magfiretike ve ataike ve hilmike ve keremike ve rahmetike ya kerimü ya kerimü ya kerim ya rahimü irhamni min zamani haza ve enva-il fiteni ve afini min cemi-il miheni ya hannanu ya mennanu fema li sivake mu’ti fe-eta lehü vela mugni femtegini bihi anke vela li havle vela kuvvete illa bike la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin ve ente erhamurrahimin ya hayyu ya kayyum birahmetike estegiysü egisni bi giyasin minke ya gıyasel müstegisin ya ekremül ekremin veya ilahel alemin

iyyake na’buudu ve iyyake nestein ala umuruddünya veddin allahümme ya malki yevmiddin la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve eslihli şani küllehü ya muslihassalihin allahümme inni es-elüke bikülli mahsusin leke vebikülli hususiyyetin hiye leke ve bihakki cudikel fayyadi ala mahlukatike en tecude ve tükerrimü aleyye birızkin halalin tayyibin vasi-in tugni bihi fakri ve tecburu bihi kesri vakta’ni an sivake

vakta’ anni külle kati-in yaktauni anke ve evsılni bima yusiluni ileyke ve eslih li hali ve şani ya muslihal ahvali havvil ahli ila ahseni halin verzukni essa’de vel ikbali vel emne vel emani fiddini veddünya vel ahiretü vahfazni fi dini ve islami ve ehli ve evladi fiddareyni bi hürmeti seyyidil kevneyni ve afina min külli illetin ve beliyyetin ve min külli mihnetin ve rezizzetin vemin külli nakmetin ve hemmin ve gammin ve kerbin ve huznin ve dıykin ve usrin ve şiddetin ve musibetin ya men emruhu beynel kafi vennuni ya men emruhu iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün ya sahibel mevahibesseniyyeti veya basıtul yedeyni bil atiyyeti allahümme salli ve sellim ve barik ve azzim ve şerrif ve kerrim ala hayril beriyyeti veselleme teslimen kesiran velhamdü lillahi rabbil alemin

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN ücretiz ABONE olmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkürler.

Havas ile alakalı diğer paylaşımlarımızı da BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Rüyada Bilgi Alma Uygulaması

Rüyada Bilgi Alma UygulamasıDeğerli dostlarım,
Rüyada Bilgi Alma Uygulaması nedir? Rüyadan nasıl bilgi alırız? Rüyalarımızdan gaybı öğrenebilir miyiz? Rüyalarımızdan geleceği görebilir miyiz? gibi sorulara cevap olacak Rüyada Bilgi Alma Uygulamasını sizlere öğretmek isteriz. Yüce Allah bir çok kulunu rüya aleminde bilgilendirmiş, çıkmaz işlerinde çıkış yollarını göstermiş, alimlere ilham verip nice eserlerin ve icatların oluşmasını sağlamıştır. Rüya alemi 18.000 alemden biridir ve nice sırlara sahiptir. Bu sebepten dolayı rüyalar insanlara açılan manevi kapılardır. Bir hadis-i şerifte mealen beyan edildiği gibi, “Salih rüya vahyin 46 parçasından biridir.” denilerek, rüyanın Allah’ın kullarıyla haberleştiği bir araç gibi gösterilmiştir.

Yine alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV) başta olmak üzere, nice alimler tarafından rüya iletişim aracı gibi kullanılmıştır. Muhyiddin ibnü-l Arabi bu konuda en fazla tecrübe etmiş alimler arasında yer almaktadır. Bugüne kadar okuduğumuz ilimlerinin bir çoğunu rüya aleminde kendisine öğretilmiştir. Bu öğretileri sizlerle paylaşıp, bu sırlar hazinesinden sizlerin de faydalanmasını ve bu yazımızda Rüyada Bilgi Alma Uygulaması hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

Rüyada Bilgi Alma Uygulamasının Uygulanışı:

Cuma gecesi (Perşembeyi Cumaya bağlayan gece) abdestli bir şekilde 1 kere Besmele çektikten sonra 66 defa İhlas Suresi’ni okuyun. Başta 1 kere Besmele çektikten sonra her sure okunurken tekrar etmenize gerek yok. 66 kere İhlas Suresi okunduktan sonra 5631 kere “Ya Allah” diye zikredin. Tüm okuma işlemi bittikten sonra uyuyun. Allah’ın izniyle rüyanıza bir melek gelecek ve öğrenmek istediklerinizi ondan öğrenebileceksiniz.

Önemli Not: Bu uygulamayı her hafta aynı yerde yapan kişiye tüm manevi perdeler açılır. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken nokta, uygulamayı yapan kişinin imanının kuvvetli olmasıdır. Yapılan uygulamadan sonuç alınacağından zerre şüphesi olunmamalıdır. Unutmayın ki; “Rüyası en doğru olarak çıkanlarınız, en doğru sözlü olanınızdır.” diye hadis-i şerifte bildirilmiştir. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın!

Sitemizde yayımladığımız diğer gizemli havas uygulamalarını tecrübe ederek öğrenmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız çok sırlı havas uygulamaları ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Erba’in-i İdrisiyye Sekizinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrissiyyelerin sekizinci ism-i şerifiyle yine karşınızdayız. Her Erba’in-i İdrisiyye yazımızda olduğu gibi, bu yazımızda da evvela bundan önce yayımladığımız 7 tane Erba’in-i İdrisiyye’nin linkleri siz değerli dostlarımızla paylaşalım. Aşağıdaki linklerden Erba’in-i İdrisiyye ile alakalı önceki yazılarımızı inceleyip, Allah’ın izniyle fayda sağlayabilirsiniz.

Erba’in-i İdrisiyye Birinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye İkinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Dördüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Beşinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Sekizinci İsm-i Şerifi Arapçası

Erba'in-i İdrisiyye Sekizinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Sekizinci İsm-i Şerifi Okunuşu

Ya Daimu fela fenae vela zevale limülkihi ve bekaihi, ya Daim

Erba’in-i İdrisiyye Sekizinci İsm-i Şerifi Anlamı

Ey daim olan, mülkü ve bekası için hiçbir yokluk ve zeval söz konusu olmayan Zat. Ya Daim.

Faziletleri ve Okunuşu

 1. Bu ism-i şerif cemali bir isim olduğundan, imanın kuvvetli olması için faydalıdır. Kim bu ism-i şerifi 3044 kere okur ve Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp, namaz bitince secdeye kapanıp Allah-u Teala’dan mağfiret dileyip ardından Allah-u Te’ala’yı zikredip ve namazı bitince de Peygamber  Efendimiz (SAV)’e salavat getirip Allah’ın ondan razı olmasını niyaz edip ve en sonunda muradını Allah’tan isterse, Allah-u Te’ala onun duasını kabul eyler. Lakin bu uygulama esnasında kalbinde Allah’tan başka bir şey bulunmamalıdır ve aklına başka bir şey getirilmemelidir.
 2. Sırat-ı müstakim üzere dosdoğru istikamet etmek isteyen, amellerine şeytanın karışmasını istemeyen kişi, sabah namazının ardından bu ism-i şerifi 300 kere okursa, Allah C.C. o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur, şeytanı ondan uzak tutar. Bulunduğu bir işte sabit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu zikri sürekli yaparsa, görevinden asla ayrılmaz
 3. Bir kimse kendisine tembellik ve gevşeklik gelmesini istemiyorsa, üzerindeki tembelliği atıp iman yolundan dosdoğru olsun ve kendisi için dualardan istifade olmasını istiyorsa bu duayı 27 gün boyunca her 24 saate 12000 kere okumalıdır. Elinizden alınan bir makam, rütbe ya da malınız için de bu uygulamayı yapabilirsiniz.
 4. Bir makam ya da rütbe sahibinin o görevinden ya da makamından uzaklaştırılmasını istemiyorsa bu ism-i şerifi çokça zikretmelidir. Bunu inanarak uyguladığı takdirde Allah’ın izniyle kimse onu bulunduğu mevkiden ve makamdan azledemez.
 5. Eşinin kendinden ayrılmasını istemeyen bir kişi, ayın suyla alakalı evrelerinde (balık, yengeç, kova gibi) bir kurşun parçası üzerine (kurşun üzerine nakşedemeyenler, temiz bir kağıda safran ile yazabilirler) demir bir iğne ile bu ism-i şerifi nakşetsin ve yanında taşısın. Allah’ın izniyle bundan gayrı onları ölümden başka bir şey ayıramaz, birbirlerine karşı muhabbetli olurlar. Bu uygulamayı Şey Ebu’l-Kasım el Mağribi Hazretleri çok sevdiği zevcesi için yapmıştı. Vefatından sonra hanımı evlenmek istedi ve ardı ardına beş kişi kendisini nikahladığı halde her biri bir gece kalıp ertesi gün boşanmak zorunda kaldı.
 6. Kim bu ism-i şerifi sürekli zikrederse, Allah-u Te’ala her vakit onun yardımında olur, melekler sürekli onu korur ve her zor iş ona kolay gelir.
 7. Bu ism-i şerifin başka bir faziletlerinden biri de izzet ve sevinci sürekli kılmasıdır. Her kim bu ism-i şerifi her gün sabah akşam 360 kere okursa, onun bütün istekleri ona ulaşır. Lakin bu istekleri elde ettikten sonra kimseye bu sırrı ifşa etmemelidir.
 8. Bu ism-i şerif Allah dostlarının zikridir. Bu sebepten dolayı fazlasıyla etkilidir.
 9. Özellikle Abdüddaim ismindeki kişilerin muhakkak bu zikri yapmaları şiddetle tavsiye edilmiştir.
 10. Bu ism-i şerif, Allah-u Te’ala tarafından Şıs A.S’a indirilmiştir ve onun bereketiyle kendisine mülk, izzet, uzun ömür ve çoluk çocuk bahşedilmiştir.
 11. Bu ism-i şerifi çokça okumaya devam eden kişiyi Allah-u Te’ala değişikliğe uğramaktan muhafaza eder. Mülkü, mevkisi ve toplumdaki yeri asla kaybolmaz.
 12. Ay sabit olan boğa, aslan, akrep ya da kova burcundayken bu ism-i şerifi yüzüğüne nakşedip taşıyan kişiyi Allah C.C. nimetlerinin elinden çıkmasında onu korur. Bu rabbani bir sırdır ve her kimseye açık edilmemelidir.
 13. Düşmanlarından daha uzun süre yaşamak isteyen kişi bu ism-i şerifi sürekli zikretmelidir.
 14. Bu ism-i şerif, Ramazan’ın 27. gününde bir kağıda yazılıp taşınırsa, onu taşıyan kişinin mülkü daim olur ve bu kağıt yanında olduğu sürece hiçbir düşmanı ona zarar veremez.
 15. Bir şeye azmedip tereddüt içinde kalan ve o işi yapıp yapmama konusunda muallakta kalan kişi 3 gün oruç tutup bu ism-i şerifi her gün 300 kere okursa Allah ona istikrar ve sebat verir. Böylelikle o kişinin tereddütü de ortadan kalkar ve emin olur.
 16. Her kim bu ism-i şerifi Ramazan’ın 7. gecesi yüzüğüne nakşedip sonra onu takarsa, düşmanı def olur.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız faydalı, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak adına lütfen BURADAN kanalımıza abone olun!

Mucize Arınma Yöntemi

Hayatınızda hep bir şeylerin ters gitmesinden bıktınız mı? Bütün aksiliklerin sizi mi bulduğunu düşüyorsunuz? Kendinizi diğer insanlara kıyasla daha mı şanssız hissediyorsunuz? İşte tüm bunlara artık bir DUR! deme zamanı geldi. Tunus’lu bir dostumdan öğrendiğim bir uygulama olan Mucize Arınma Yöntemi ile tüm olumsuzluklara engel olabilirsiniz.
Mucize Arınma Yöntemi

Daha önceki Hayatınızı Değiştirecek Muhteşem Sır adlı yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Mucize Arınma Yöntemi muhakkak yapılması gereken uygulamalardan biridir. Elimizden geldiği kadar bu tür paylaşımları sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.

Mucize Arınma Yöntemi hem kolay hem de bir o kadar zor bir uygulamadır. Aslında zor olan kısmı, tamamen sizin elinizde olan bir durumdur. Bu uygulamayı yaparken kalbiniz ile tasdik edip inanmanız gerekmektedir. İnanmak bu uygulamanın temel esasıdır. Çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum; Uygulama esnasında kesinlikle ama kesinlikle odada yalnız olunuz. Bölünmenize engel olacak telefon veya ses gibi etkenleri kendinizden uzak tutun.

Mucize Arınma Yöntemi Ne Zaman Yapılır

Mucize Arınma Yöntemi ayın en parlak olduğu gece, yani dolunay olduğu gece yatsı ezanından sonra başlanır. Dolunay ne zaman olacak diye merak eden okuyucularımız için, 2019 yılındaki tüm dolunay gecelerinin zamanlarını yayımlıyoruz:

2020 Dolunay Zamanları
9 Mart 2019
8 Nisan 2020
7 Mayıs 2020
5 Haziran 2020
5 Temmuz 2020
3 Ağustos 2020
2 Eylül 2020
2 Ekim 2020
31 Ekim 2020
30 Kasım 2020
30 Aralık 2020

Mucize Arınma Yöntemi Nasıl Yapılır

Yukarıda yazdığımız tarihlerden birinde başlanılmak üzere, cam bir sürahiye su doldurun. Suyu önünüze alın ve hayatınıza dair ne kadar endişe ve korkularınız varsa, başınıza gelen tüm olumsuzlukları, talihsizlikleri hepsini sesli bir şekilde anlatın. Siz bunları anlatırken sanki birinin de bunları not ederek size o an çözüm ürettiğini düşünün. Sorunlarınızı anlatırken bunlardan kurtulup hafiflediğinizi, başınızın üzerinden göğe bir ışık hüzmesinin oluştuğunu, bu kanaldan dertlerinizin sizden uzaklaştığını hayal edin. Bu işlem bittikten sonra suyu evin dışında bir yere dökün.

Daha sonra duş alın. Duş alırken Kevser havuzunda Meleklerin sanki sizi yıkadığını hissedin. Yıkanırken sürekli Ya Kuddüs esmasını zikredin. Bedeninizin rahmet yağmuruyla yıkanıp tüm negatifliklerden arındığını hayal edin. O an hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Gusül abdesti alarak yıkanma işlemini bitirin.

Az evvel kullanmış olduğunuz sürahiye yine suyu doldurun ve önünüze koyun. 19 Kere Besmele çekin ardından 489 kere Ya Fettah esmasını zikredin. Sonrasında sürahiye hayatınızdaki olumsuzlar sanki hiç olmamış gibi isteklerinizin nasıl gerçekleşiyor olduğunuzu sesli anlatın. Yani hayatınızdaki o olumsuzların yerini tam tersinin aldığını, olmasını istediğiniz dileklerinizi sanki yaşıyormuş gibi hayal ederek anlatın. Anlattıktan sonra 41 adet Ayet-el Kürsi okuyunuz ve Amin diyerek suyu içip hiç konuşmadan yatınız. Bu uygulamayı baştan sona 7 gece aralıksız devam ediniz. Allah’ın izniyle tüm olumsuzluklardan arındığınızı hissedeceksiniz.

Bu uygulamayı aşağıdaki BUNU PAYLAŞ butonlarından sosyal medya hesaplarınında paylaşırsanız, daha çok kişinin faydalanmasına vesile olmuş olursunuz.

Allah yaptığınız ve yapacağınız dualarınızı kabul eylesin. AMİN!

Youtube kanalımıza da BURADAN abone olmayı lütfen unutmayın.

Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi

Bu yazımızda Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi ‘nin sırları ve faziletleri nelerdir, onlardan bahsedeceğiz. Diğer ism-i şeriflerin olduğu gibi, bu ism-i şerif de gizli sırlar içermektedir. Bu sırlara vakıf olan kişi, bunları kendine saklamalı, başkalarına ifşa etmemelidir. Daha önceki yayımladığımız Erba’in-i İdrisiyye ile alakalı yazılarımıza göz atmak isterseniz, linkleri aşağıda mevcuttur:
Erba’in-i İdrisiyye Birinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye İkinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Dördüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Beşinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi Arapçası

Erba'in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi Okunuşu

Ya Vahidul baki evvele külli şeyin ve ahirah, Ya Vahid

Erba’in-i İdrisiyye Yedinci İsm-i Şerifi Anlamı

Ey bir olan, her şeyin başında ve sonunda mevcut ve baki olan, Ey Vahid.

Faziletleri ve Okunuşu

 1. Takıntıları, vesveseleri olan bir kişinin bunlardan kurtulması için bu ism-i şerifi gece gündüz sayı tutmaksızın okuması gerekmektedir.
 2. Bir düşmanının kendisine kötülük yapmasına mani olmak, ya da çalıştığı ortamdaki bir yöneticisinin ona kötü davranmaması isteyen bir kişi, öğlen vakti gusül abdesti alıp öğle namazı kılmalı, ardından sürekli yaptığı zikirleri yapmalı ve ardından bu ism-i şerifi yerinden kalkmadan 500 kere okumalıdır. Bu uygulamaya ara vermeden devam eden kişinin düşmanı Allah’ın izniyle kahrolur, yöneticisi o kişiye eziyet etmez ve iyi davranır. Ayrıca bunu uygulayan kişi tüm şerlerden ve sıkınlardan emin olur. Hatta bunu yapan kişinin düşmanı onu şiddetli bir muhabbetle sevmeye başlar. Bu uygulama çok gizli sırlar ihtiva eden mucize bir zikirdir.
 3. Bu ism-i şerifi sürekli okuyan kişiye büyü tutmaz. Bu kişi gökten ve yerden gelecek bütün belalara karşı korumalı olur.
 4. İnsanlar arasında itibar görmek, sözü dinlenir biri olmak, bütün mahlukatın kendisi hakkında güzel düşünmesini isteyen bir kişi, 40 gün boyunca sabah 5000, akşam da 5000 kere bu ism-i şerifi zikretmelidir. İtikadı tam olan kişinin izni de varsa, insanlar ona mürid bile olurlar. Bu zikir cinler de dahil tüm yaratılmışları tesir altına almak için çok kuvvetli bir uygulamadır. Bu sebepten dolayı ehli olmayan kişilerce yapılmaması gerekmektedir.
 5. Bu ism-i şerifi sabah ve ikindi namazlarının akabinde 360 kere okumaya devam eden kimseye, Allah’ın izniyle bütün alemlerdeki mahlukat itaatkar olur. Az evvel belirttiğimiz gibi bu zikirleri kötü amaçları için kullanacak kişilere öğretmemek gerek. Bu zikrin tecellisine sahip olan kişi de, bunu gösteriş olarak yapmamalıdır. Aksi halde verilen izin ve tecelli kendisinden alınır.
 6. Bu ism-i şerifi saksının 4 ayrı tarafına kurşun bir iğneyle yazıp da tarlaya gömerse, o gömülen tarla doğal afetlerden korunmuş olur.
 7. Allah-u Teala bu ism-i şerifi Davud Aleyhisselam’a indirmiştir. O da demirleri bu ism-i şerifin bereketiyle dövüp yumuşatmıştır.
 8. Daha bir çok sırlar bu ism-i şerifte gizlidir. Bundan fazlasını açıklamaya yetki yoktur.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen kanalımıza BURADAN abone olmayı unutmayın!

Sekine Duası

Sekine Duası Nedir? Neden 19 defa okumamız gerek? Sekine Duasının faziletleri nelerdir? Bu yazımızda bunlardan bahsedeceğiz. Aslı vahye dayanan sırlı, tılsımlı, kuvvetli ve içerisinde ism-i azam’ı barındıran çok faziletli bir duadır. Cebrail A.S. tarafından Peygamber Efendimiz (SAV)’in huzurunda Hz. Ali’ye vahiy yoluyla indirilmiştir.

Sekine Duası, Allah’ın hikmetli 6 ismi ve Kur’an-ı Kerim’deki 19 adet harften meydana gelen, 19 ayetten oluşmaktadır. Bu duada geçen Allah’ın 6 ismi Hz. Ali için İsm-i Azam’dır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için, Hayy ismi Abdülkadir Geylani için, Kayyum ismi de İmam-ı Rabbani için İsm-i Azam’dır.

Sekine Duasının Faziletleri

Hz. Ali bu duanın çok bereketli ve feyzli olduğunu bildirmiştir. Dünyevi ve uhrevi her türlü sıkıntının defi için bir şifadır Sekine Duası. Mucize bir duadır. İmam Gazali ve Bediüzzaman Said-i Nursi başta olmak üzere bir çok alim günlük dualarının arasına alıp, vird edinmişlerdir. Bu dua gayb kapılarının aralanması ve manevi feyz için keskin bir kılıçtır.

Sekine Duası Uygulanışı

Okumaya başlamadan önce abdest alınıp ne için okunacaksa niyet edilir. Daha sonra sırasıyla;
7 kere İstiğfar
7 kere Salavat (Sitemizdeki herhangi bir salevatı okuyabilirsiniz. Salevatlara BURADAN ulaşabilirsiniz.)
10 kere Allah-u Ekber okunur ve ardından 19 Kere Sekine Duası okunur.

19 Kere Okunacak Sekine Duası (Arapçası)

Sekine Duası
Sekine Duası 2

Sekine Duası Okunuşu

Seyec’alullâhu ba’de usriy yüsrâ.

Ve anetil vücûhu lil hayyil kayyûm.

Ve innallâhe biküm leraûfur rahim.

İnnallâhe kane tevvaber rahîmâ.

İnnallâhe kane ğafurar rahimâ.

Fe innâllahe kane afuvven kadîrâ.

İnnallâhe kane semiam basîrâ.

İnnallâhe kane alîmen hakîmâ.

İnnallâhe kane aleyküm rakîbâ.

İnnê fetâhnâ leke fetham mübînâ.

Ve yensurakellâhu nasran azîzâ.

İnnê hizballâhi hümül ğâlibûn.

İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.

İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.

Hasbünallâhu ve ni’mel vekîl.

Lâ yahzunuhumul fezeul ekber.

İyyâke na’budü ve iyyâke nestaîn.

Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Sekine Duası Anlamı

1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. (Talak, 65/7)

2. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah’a baş eğmiştir. (Taha, 20/111)

3. Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid, 11/9)

4. Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. (Nisa, 4/16)

5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Nisa, 2/23, 106)

6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa, 4/149)

7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. (Nisa, 4/58)

8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. (Nisa, 4/11)

9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. (Nisa, 4/1)

10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih, 48/1)

11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. (Fetih, 48/3)

12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. (Maide, 5/56)

13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. (Hud, 11/66)

14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. (Lokman, 31/26)

15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 9/129)

16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 3/173)

17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. (Enbiya, 21/103)

18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. (Fatiha, 1/5)

19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 1/2; Enam, 6/45)

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız nice çok sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Dua Adabı

Dua Adabı

Dua AdabıSevgili Mucizedua.com ziyaretçileri! Yaptığımız her işin nasıl bir metodu varsa, duanın da bir adabı ve uyulması gereken şahsına münhasır usülleri vardır. Dua Adabı, duaların kabulü için önemli esaslardan biridir. Dua adabının yanı sıra, ettiğimiz duaların ve vakitlerin de önemi büyüktür. Daha önceki bir yazımızda Duaların Kabul Olacağı Vakit başlıklı paylaşımımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu esaslara riayet edilmeden yapılan dualar, savaşa silahsız gitmeye benzer. Ya da bir ekin ekeceksiniz ama uygun toprağa, yanlış bir vakitte ve yanlış bir usülle ektiniz. Tohum ekme işlemi her ne kadar gerçekleşse de, yeri, zamanı ve usulü yanlış olduğu için bu ekimden mahsul beklemek doğru olmaz. Adabına ve kurallarına uygun yapılan dualar daha çabuk kabul olunur. Dua Adabı Nedir? Dua Nasıl Kabul Olur? Bu yazımızda dua adabı hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları açıklayacağız.

Temiz Olmak

Temiz olmaktan maksat, kişinin bedenen ve ruhen temiz olması demektir. “Allah-u Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder.” buyurmuştur Fahr-i Kainat Efendimiz (SAV). Duaya başlamadan evvel abdest alınmalıdır. Hatta gusül abdesti alınırsa çok daha makbul olur. Dua edecek kimsenin kendisini bedenen temizlemesinin yanınsıra, kalben de temizlemesi gerekmektedir. Rasulullah (SAV) uzun yolculuklar yapmış, üstü başı toz, saçı dağılmış, ellerini göğe açarak “Ya Rab, Ya Rab” diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve “Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile beslenirdi. Peki böyle birisinin duası niye kabul edilsin?” buyurdu.

Hamd Etmek ve Salavat Getirmek

Duası makbul olan bir çok İslam alemi, dua adabı olarak dualarına her daim Allah’a şükrederek ve ardından Peygamber Efendimiz (SAV)’e salavat getirerek başlamışlardır. Elhamdülillahi Rabbilalemin ile hamd edilmelidir. Allah’a hamd bittikten sonra dilediğiniz bir salavatı okuyabilirsiniz. Sitemizdeki Faziletli Salevatlar kategorisinden dilediğiniz salavatı okuyabilirsiniz. Duaya nasıl salavat ile başlanıldıysa, aynı şekilde salavat okunarak bitirilmedir. 2 salavat arasında yapılan duaların makbul olacağı bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) salat-ü selam okumadan dua eden bir adamı görünce kendisini çağırıp duada acele ettiğini söylemiştir ve dua ederken salat-ü selam getirmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Başka hadislerde ise, duanın başında ortasında ve sonunda salavat okunulmasını buyrulmuştur.

Sakin Bir Ortamda Dua Etmek

Dua ederken gerekli huşu ve huzuru bulmak için sakin bir ortamda dua edilmelidir. Dış etkenlere takılmadan, tam konsantrasyon ile edilen dualar, duanın samimiyetini belirtir. Dua esnasında gözler etraftaki nesnelere ve olaylara takılmamalıdır. Bu sebepten dolayı mümkün olduğu kadar sakin ve tenha bir ortamda sadece duanın içeri düşünülerek Allah’tan istenilmelidir. Çeşitli meditasyonlarda da sakin yerler seçilmesinin amacı meditasyona konsantre olmak içindir. Peygamber Efendimiz (SAV) uyumadan evvel zikir ile meşgul olup, gece kalkıp dua edilmesini tavsiye edilmiştir ve böyle yapılan duaların daha çabuk kabul olduğunu bildirmiştir.

Kalp İle Tasdik Etmek

Kişi arzusunu evvela kalp ile tasdik etmeli ve Allah’tan dilemelidir. Dil başka şey söyleyip, kalp başka şey ister ya da meşgul olursa dua makbul olmaz. Kesinlikle kalp acaba demelidir. Söylemiş olmak için ağızdan kelimeler çıkmamalıdır. Duanın yerine ulaşması, tez kabul olması için öncelikle kalben istenilmelidir ve tüm inançla dua edilmelidir. Acabaya kalpte yer verilmemelidir. Bu öyle bir istek olmalıdır ki, o yaydığınız ama görmediğiniz enerjiniz tüm ruhaniler tarafından hissedilerek Allah-u Teala’ya ulaşmalıdır.

Kadir Olan Allah’ın Gücünü Bilmek

Dua eden kişi ne istediğini bilmesi gerektiği gibi, kimden ne istediğini de bilmesi gerekir. Ol deyince olduran, Her şeye gücü yeten Rabbimiz’e yalvardığımızı unutmayalım. Acaba kabul eder mi diye bir düşünceye sahip olmamalıyız. Duada sınır yoktur. Zira istediğiniz makam çok ulu ve lütufkardır. O’nun Azizliğini zikredip, ne kadar aciz olduğunuzu kalben tasdik ederek dua ediniz.

Duada Israrcı Olmak

Dua Adabı konusunda bilmeniz gereken diğer bir husus da duada ısrarcı olmaktır. Dua bir ya da bir kaç kere değil, isteğiniz kabul oluncaya kadar isyana teşvik vermeden ısrarcı bir şekilde yapılmalıdır. Bazı dualarda sayı ve gün belirtilmemesindeki neden de budur. Duada ısrarcı olmak bir şeyi gerçekten istediğiniz anlamına gelir. Bir kere yapılan dualar, olsa da olur olmasa da olur tarzındadır. Peygamber Efendimiz (SAV) duayı ve istiğfarı üç kere yapardı.

Bir çocuk bile anne ve babasından bir arzusunu defalarca kere dile getirir. Sonunda anne ya da baba çocuğuna duyduğu merhametten dolayı kıramayıp çocuğunun isteğini yerine getirir. Allah ki, merhametlilerin en merhametlisi, bize karşı bir annenin ya da babanın çocuğuna duyduğu merhametten daha fazla merhamet duyar, rahmet eyler. Kulunun O’na yalvarış sesini sever ve dinler. Zira insan olmanın temel gayelerinden biridir dua etmek. Ayakkabımız kopan bağcığını bile kendisinden istememiz buyrulmuştur. Israrcı olmak zorlamak değildir. Kimse Allah’u Teala’yı zorlayamaz.

Duanın Kabul Olacağına İnanmak

Duanın kabul olacağı konusunda şüphesi olan kişinin duası kabul olmaz. Duasının kabul olacağından emin olan kişinin duası kabul olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Allah’a duayı size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Allah, bu inançla olmayan ve gafletle, başka şeylerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez.”

Bir kimse asla “Dua ettim ama kabul olmadı” diye hayıflanmamalıdır. Zira Mümin Suresinde Rabbimiz bize açıkça “Dua edin, icabet edeyim” diye emretmiştir. Yaptığımız duanın bir ibadet olduğunu mümin kişi unutmamalıdır. Duamızı ettikten sonra bize düşen sabır ve sebatla duamıza icabet edilecek zamanı beklemektir. Fakat bu boş bir bekleyiş olmamalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi duamıza ısrarla devam etmeliyiz ama acele etmemeliyiz.

Duanın Sonunda AMİN Demek

Devlet dairesinde verdiğiniz dilekçenin nasıl bir imzası, kaşesi ya da mührü varsa, duanın da imzası AMİN demektir. Yaptığınız duanın yerine ulaşması için bir bakıma duanın adresidir AMİN. Dua bitiminde asla unutulmaması, atlanılmaması gereken bir husustur. AMİN derken duanızı Allah’a teslim ettiğinizin bilince olmanız, duanızın daha çabuk kabul olmasını sağlar. Öyle bir tevekkül ile AMİN demelisiniz ki, duanızın kabul olacağına emin olarak her şeyi O’na bırakmalısınız.

Hafif Bir Sesle Dua Etmek

İsra Suresi 110. Ayet-i Kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.” Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV), namazda içinde veya dışında dua ederken kendi işiteceği bir ses tonuyla dua ederdi. Bizim rehberimiz O olduğu için, aynı bizler de dua ederken kendi işiteceğimiz şekilde hafif bir ses tonuyla dua etmeliyiz ve ne dediğimizi anlamalıyız.

Tüm bu usüllere uygun dua edersek biiznillah dualarımız tez zamanda kabul olacaktır. Allah dualarımızı kabul eylesin.

Para Duası

Kıymetli Mucize Dua ziyaretçileri,
rızkı veren Allah’tır, ancak rızık kazanmak için çaba sarf edecek olan da insandır. Rızkımızın artması ve daimi olmasının ilk yolu helal lokmadan geçmektedir. Nitekim Allah-u Teala kendi koyduğu sınırlara uygun şekilde elde edilen rızkın daha hayırlı olduğunu buyurmuştur. Rızkımızın artması ve kazancımızın daim olması için, alimlerin yıllardır tecrübe ettiği bir Para Duası paylaşmak istiyorum. Bu Para Duası, itikat ve amel ile yapıldığı sürece etkisinden zerre kadar şüphe edilmemelidir. Diğer denenmiş rızık dualarını bu LİNKTEN bulabilirsiniz.

Para Duası Uygulanaşı

Bu uygulamada salih niyet helal kazanç esastır. Niyetiniz temiz, imanınız tam olduğu müddetçe bu Para Duası hazinenin bir anahtarıdır. Bu sebepten dolayı inanarak yapılması gerekmektedir. Duayı yaparken de kişi amellerine özellikle dikkat etmelidir. Gelelim uygulanışına;
Para Duası özellikle İmsak ile Sabah Ezanı arasında yapılmalıdır. Özellikle bu vakit alimler tarafından tavsiye edilse de, vakti olmayan kardeşlerimiz yatsı namazından sonra da uygulayabilirler. Duaya başlamadan önce her duanın adabı olan abdest alınmalıdır. Abdest alındıktan sonra kıbleye doğru oturulur ve

33 kere Sübhanallah
33 kere Elhamdülillah
33 kere Allahu Ekber
33 kere Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh

daha sonra aşağıdaki Para Duası 11 kere okunur:

Arapçası

Para Duası

Okunuşu

Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Kayyumu, ya Zel Celali vel İkram, eselüke bismikel azimil azami enterzukani halalen tayyiba. Allahümme in kane rizkan fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu, ve in kane beıden karribhu, ve in kane kariben yessirhu, ve in kane kalilen kessirhu, ve in kane kesiran ihfazhu bilberaketi

Anlamı

Ya Allah, ya Rab, ya Hayy, ya Kayyum, ya Zel Celali vel İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için Senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız gökte ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkar, uzakta ise onu yakınlaştır, yakın ise kolaylaştır, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.

11 kere okuma bittikten sonra mümkünse ara vermeden 40 gün bu uygulamaya devam edilir.

Bu Para Duası mübarek, etkili ve denenmiş mucize rızık duaları arasından en önemlisidir. Bu duayı yapacak kardeşlerimizin inançlarında en ufak şüphe olmadan ve ara vermeden 40 gün boyunca devam etmelerini öneriyoruz. Allah’ın izniyle kazançlarınız çoğalacak ve bereketlenecektir.
Dua ile kalın…

Not: Paylaşacağımız videolarımızdan haberdar olmak için lütfen YOUTUBE KANALIMIZA BURADAN abone olmayı ihmal etmeyin.

Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi

Değerli Mucizedua Okuyucuları,
Erbaıni İdrisiyye yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi’nin sırları ve faziletlerinden bahsedeceğiz. Yayımladığımız ve yayımlayacağımız diğer isimlerde de nice sırlar gizlenmektedir. Bu sırlara vakıf olmak ve sırrın kendisini terketmemesi isteyen kişi, bunu açıkça dile getirmemelidir. Zira sırlar ancak kendilerini koruyanları korurlar. Daha önceki paylaşımlarımızdaki Erba’in-i İdrisiyye ile alakalı yazılarımıza göz atmak isterseniz, linkleri aşağıda sizler için tekrar yayımlıyoruz:
Erba’in-i İdrisiyye Birinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye İkinci İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Dördüncü İsm-i Şerifi
Erba’in-i İdrisiyye Beşinci İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi Arapçası

Erba'in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi

Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi Okunuşu

Ya Kayyumu fela yefutu şeyun min ılmihi ve la yeuduhu, Ya Kayyum

Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi Anlamı

Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey kendisine zor gelmeyen, Ya Kayyum

Faziletleri ve Okunuşu

 • Bu ism-i şerifin temel amacı kalbin sebatı ve huzurudur. Vird edinilmesi tavsiye edilen isimlerden bir tanesidir. Gece ve gündüz ayrı olmak üzere 41 kere okunulmalıdır. Hatta sabah ve yatsı namazlarının akabinde okunursa daha güzel olur.
 • Ezber kabiliyeti yeterli olmayan, çoğu şeyi aklında tutamayan bir kimse, hafızasının kuvvetlenmesi için bu ism-i şerifi her gün sabah namazının sünneti ve farzı arasında 27 kere okumalıdır. Buna aralıksız devam eden kişinin ilmini Allah-u Teala artırır.
 • Bu ism-i şerifi vird edinen kimsenin şanını Allah-u Teala kulları arasında artırır. Sözü dinlenen, kendisine itibar edilen, saygın ve güvenilir bir kişi olur.
 • Kendisine büyü yapılmış kişi bu durumdan kurtulmak isterse, bu ism-i şerifi 7 adet Arabistan kirazı yaprağına yazarak, suya atıp kaynatmalıdır. Sonra o su ile yıkanırsa Allah-ın izniyle büyüden kurtulmuş, hasta ise şifasına kavuşmuş olur.
 • Eşyası çalınan ya da kaybolan bir kimse nerede olduğunu öğrenmek için, bu ism-i şerifi güneşin koç burcunda olduğu bir ayda cumayı cumartesiye bağlayan, diğer bir rivayete göre pazarı pazartesiye bağlayan bir gece 120 kere okuyup uyursa, Allah-u Teala’nın izniyle eşyanın nerede olduğunu ve eşyanın kimde olduğunu görür. Bu zikir bilgi alınmak istenen başka bir şey için de yapılabilir.
 • Evine hırsızın girmesini istemeyen kişi, uyumadan evvel bu ism-i şerifi okumalıdır. Bu ism-i şerifin yazılı bulunduğu eve de hırsız giremez. Başka bir uygulama ise, korunması istenen ev ya da eşyanın üzerine bu ism-i şerif okunup etrafına üflenilmelidir.
 • Her gün 21.000 kere 4 sene boyunca aralıksız bu zikri yapan kişiye hasıl olacak ilim ve kerametin sayısı yoktur.
 • Kalbinin nurlanıp paklanmasını isteyen kişi, bu ism-i şerifi  40 gün boyunca günde 27 kere okumalıdır
 • Bu ism-i şerifi vird edinip kıraatına devam eden kimseye tüm hayır kapıları ardına kadar açılır. Gayb kendisine öğretilir ve insanların gizledikleri niyetleri kalbi ile okur.
 • Erba’in-i İdrisiyye Altıncı İsm-i Şerifi kemali isimlerden olduğu içindir ki, buna ancak kamil insanlar devam edebilir. Ama kişinin dininde ya da ahlakında bir noksanlık varsa ve bu ism-i şerifin zikrine deva ederse, Allah-u Teala kendisini sözü reddedilmeyen dostları arasında görür.
 • Yusuf Aleyhisselam bu ism-i şerifin bereketiyle Mısır Aziz’i olmuştur.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı, hikmetli dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin!

Youtube Kanalımız

Değerli Dostlarım,
sizlere daha fazla platformdan ulaşabilmek adına, aşağıda vermiş olduğum Youtube adresinden kanalımıza ücretsiz abone olmanızı önemle rica ediyorum. Zamanla güncel yeni videolar eklenecektir. Kanalımıza abone olarak bu yeni videolarımızı kaçırmamış olacaksınız.

Kanala ücretsiz abone olmak için lütfen TIKLAYINIZ

Youtube Kanalımız

 

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: